Rozmowy

To jest stan nieprzygotowania! Dajcie nam rozporządzenie. Dajcie nam czas – mówią przedsiębiorcy

25 marca 2022

To jest stan nieprzygotowania! Dajcie nam rozporządzenie. Dajcie nam czas – mówią przedsiębiorcy
DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. 24.3.2022 r. „Czy os-y są gotowe?” [kliknij] (fot. screen)

Tradycyjnie, w czwartkowe przedpołudnie, odbyła się kolejna debata w cyklu DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. Zaproszeni Goście odpowiedzieli na wiele szczegółowych pytań dotyczących kwestii przygotowań do zmian w systemie szkolenia kierowców zawodowych. Uwaga: nowelizacja wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia br. a do dnia dzisiejszego nie opublikowano rozporządzenia wykonawczego. Przedsiębiorcy mówią – nie jesteśmy gotowi, bo nie wiemy jak mamy się przygotować! Może trzeba rozważyć zmianę terminu?

Więcej trzeba przyjąć, że do dnia dzisiejszego rozporządzenie nie zostało podpisane przez ministra infrastruktury – Rządowe Centrum Legislacji nie umieściło aktu wśród oczekujących na publikację, czyli podpisanych. Owszem, znane są treści dwóch kolejnych projektów (ostatni z datą 23 lutego br.), jednak to są projekty do których przedstawiciele branży składali wiele uwag, propozycji zmian, zapytań itd. Ustawodawca 14 października 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, tę opublikowano w Dzienniku Ustaw 4 listopada 2021 (2021.1997). Ustawa w zakresie omawianych zmian wchodzi w życie po upływie 4. miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli 5 kwietnia 2022 r. Przedsiębiorcy bezskutecznie czekają na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ??? 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. W art. 39i ustawy zapisano zakres oczekiwanego aktu wykonawczego, popatrzmy jak jest to szeroki ich zakres - cytujemy:

„Art. 39i. 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia;

2) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia:

a) kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,

b) szkolenia okresowego w formie kursu okresowego oraz cyklu zajęć, o których mowa w art. 39d ust. 3;

3) szczegółowe wymagania dla dodatkowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu oraz warunki jego utrzymania;

4) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

5) zakres tematyczny i liczbę godzin zajęć, które można prowadzić w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

6) rodzaje szkoleń, które można zaliczyć na poczet części zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego oraz liczbę godzin zajęć, o które na podstawie innych szkoleń można pomniejszyć kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kwalifikację wstępną uzupełniającą, kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną i szkolenie okresowe;

7) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób organizacji i przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;

8) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób:

a) postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego,

b) prowadzenia dokumentacji wymaganej w związku z prowadzeniem szkolenia;

9) wzory dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia;

10) wysokość opłaty za:

a) wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, przy czym jego wysokość nie może przekroczyć 600 zł,

b) przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 60 zł.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględnia odpowiednio:

1) przepisy Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, a także potrzebę zapewnienia należytych wymagań organizacyjno-technicznych przeprowadzania kursów i zajęć;

2) przepisy Unii Europejskiej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz konieczność obiektywnego sprawdzenia przygotowania do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie transportu drogowego;

3) zakres wymagań dla dodatkowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

4) możliwości prowadzenia konkretnych tematów w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu;

5) zakres merytoryczny szkoleń, które można zaliczyć na poczet kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, i ich wymiar godzinowy;

6) konieczność zapewnienia ujednoliconych procedur przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;

7) potrzebę zapewnienia sprawności procedur administracyjnych i należytej ochrony dokumentacji wymaganej w związku z prowadzeniem szkolenia;

8) zakres danych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, dotyczących kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących przewóz drogowy, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kursów i zajęć, organów właściwych w sprawach wpisu do rejestru, a także przepisy Unii Europejskiej w zakresie dokumentów związanych z uzyskiwaniem tych kwalifikacji i szkoleń okresowych;

9) wysokość rzeczywistych kosztów związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia oraz wysokość kosztów związanych z weryfikacją dokumentów i wydawaniem dokumentów;

10) wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzaniem testów kwalifikacyjnych.”.

Punkt po punkcie w trakcie DYSKUSY NA RATUSZOWEJ omówiono stan przygotowań do dnia 6 kwietnia, punkt po punkcie mówiono: NIE JESTEŚMY PRZYGOTOWANI BO NIE MA ROZPORZĄDZENIA, BO NIE WIEMY JAK MAMY SIĘ PRZYGOTOWAĆ itd. itd. Na zakończenie DYSKUSJI padła oczywista – sugestia przedsiębiorców: ZASADNIE BYŁOBY PRZESUNIĘCIE TEGO TERMINU?! CZY WPROWADZENIE OKRESU PRZEJŚCIOWEGO, ABY TE ZMIANY MOŻNA BYŁO WDROŻYĆ, ABY BYŁA WŁAŚCIWA JAKOŚĆ, ABY NIE BYŁO BŁĘDÓW, POTKNIĘĆ itd. itd. TAK WIELE POWIEDZIANO O JAKOŚCI! Z perspektywy administracji i innych jednostek kwestia prawdopodobnie wygląda podobnie. Przecież brak aktu wykonawczego dotyczy także zadań, które Ich dotyczą. Potrzeba czasu!

Pełną relację z DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ opublikujemy w najbliższy poniedziałek. (jm)