Statystyka

Liczba ofiar na autostradach pięciokrotnie wyższa

13 października 2017

Liczba ofiar na autostradach pięciokrotnie wyższa
NIK. Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych

Liczba wypadków i ich ofiar w przeliczeniu na 1000 km długości jest aż pięciokrotnie wyższa niż na drogach publicznych - przywołuje statystyki poseł Grzegorz Furgo. A resort? Resort informuje o audycie i dalszych działaniach.

Statystyki, wnioski i pytania do resortu. Rzecz ważną podniósł poseł Grzegorz Furgo adresując do ministra infrastruktury i budownictwa interpelację nr 15266 w sprawie skuteczności działań ratowniczych na polskich autostradach i drogach ekspresowych. Nawiązując do wyników kontroli działań ratowniczych przeprowadzonej przez NIK, nawiązując do ogólnego przekonania, że poruszanie się po autostradach jest bezpieczniejsze niż po innych drogach poseł wskazał na statystyki. Te mówią coś wręcz przeciwnego. G. Furgo przywołał fakt, iż liczba wypadków i ich ofiar w przeliczeniu na 1000 km długości jest aż pięciokrotnie wyższa niż na drogach publicznych. W raporcie pokontrolnym NIK nawet zdiagnozował przyczyny takiego stanu rzeczy. Wskazał na kilka jego powodów: brak jednego centralnego organu koordynującego działania jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego; niski stan wyszkolenia policjantów drogówki w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy; przekroczenia ustawowego czasu dojazdu karetek na miejsca wypadku; niewystarczająca infrastruktura, szczególnie na drogach ekspresowych umożliwiająca skuteczną pomoc oraz braki w infrastrukturze ratowniczej na autostradach i drogach ekspresowych.

I konsekwentnie NIK wystąpił do ministra infrastruktury z wnioskami o: wsparcie działań Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie przeprowadzenia audytu na wszystkich autostradach i drogach ekspresowych, w celu zidentyfikowania braków w drogowej infrastrukturze ratowniczej i infrastrukturze wspierającej działania ratownicze oraz ich usunięcia; prawne uregulowanie obowiązku sporządzania przez zarządców dróg planów działań ratowniczych dla autostrad niepłatnych i dróg ekspresowych oraz systematycznego aktualizowania sporządzonych planów oraz rozważenie wprowadzenia obowiązku sporządzania planów działań ratowniczych dla dróg krajowych.

Poseł Grzegorz Furgo prosił o odpowiedź na dwa pytania. Ponieważ w naszym kraju będzie przybywało autostrad, a nie ubywało wniosek NIK o prawne uregulowanie obowiązku wykonania planów działań ratowniczych, które powinny zostać wdrażane w okolicznościach wypadków na autostradzie oraz drogach ekspresowych jest jak najbardziej pożądany. Czy Pan Minister podejmie działania nad tymi regulacjami? Drugie z nich dotyczyło ewentualnej decyzji w sprawie przeprowadzenia audytu: - Czy podejmie Pan działania i kiedy, mające na celu wykonanie audytu pod kątem braków infrastruktury ratowniczej na autostradach i drogach ekspresowych?

Stanowisko resortu. W ramach prac redakcyjnych często korzystamy z odpowiedzi na interpelacje poselskie, i tym razem dla zaprezentowania stanowiska ministra infrastruktury i budownictwa przywołamy udzieloną posłowie odpowiedź na interpelację. W imieniu ministra uczyniła to Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

- W zakresie prawnego uregulowania obowiązku sporządzania przez zarządców dróg planów działań ratowniczych dla autostrad niepłatnych i dróg ekspresowych oraz systematycznej aktualizacji sporządzonych planów Minister Infrastruktury i Budownictwa, w odpowiedzi do Najwyższej Izby Kontroli, zadeklarował, że Ministerstwo przeprowadzi dogłębną analizę konieczności prawnego uregulowania obowiązku sporządzania planów działań ratowniczych dla autostrad niepłatnych i dróg ekspresowych. W ramach analizy zostanie przede wszystkim wzięte pod uwagę opracowanie i wdrożenie przez GDDKiA planów działań ratowniczych dla większości autostrad i dróg ekspresowych mimo braku regulacji nakładającej obowiązek w tym zakresie. Dodatkowo, należałoby rozważyć kwestię ewentualnego umiejscowienia przedmiotowej regulacji w aktach prawnych. Niezależnie od powyższego warto zaznaczyć, że w Informacji o wynikach kontroli „Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych” Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała 350 planów działań ratowniczych dla zarządzanych dróg krajowych - informowała pani minister.

I druga sprawa: - W kwestii przeprowadzenia audytu na wszystkich autostradach i drogach ekspresowych w celu zidentyfikowania braków w drogowej infrastrukturze ratowniczej i infrastrukturze wspierającej działania ratownicze oraz ich usunięcia należy zauważyć, że Najwyższa Izba Kontroli skierowała wniosek do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w zakresie wsparcia działań Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie przeprowadzenia przedmiotowego audytu. W odpowiedzi do Najwyższej Izby Kontroli Minister Infrastruktury i Budownictwa zadeklarował, że zobowiąże Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do przeprowadzenia audytu drogowej infrastruktury ratowniczej i infrastruktury wspierającej działania ratownicze na wszystkich autostradach i drogach ekspresowych. Dalsze działania Ministra w tym zakresie będą uzależnione od wyniku przeprowadzonego audytu oraz możliwości organizacyjnych i finansowych. (jm)