Statystyka

Mankamenty przejść dla pieszych

30 września 2020

Mankamenty przejść dla pieszych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Podsumowanie audytu przejść dla pieszych na drogach zarządzanych przez GDDKiA

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest głównym celem działań prowadzonych przez GDDKiA na sieci dróg krajowych. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż dochodzi do zbyt dużej liczby wypadków z udziałem pieszych na wyznaczonych dla nich przejściach. Dlatego w latach 2019-2020 wykonaliśmy audyt przejść dla pieszych na drogach krajowych. Dziś publikujemy najważniejsze wnioski z blisko dwuletniego audytu przejść dla pieszych wraz z rekomendacjami, co i jak poprawić i jakich błędów nie popełniać, aby na przejściach było bezpieczniej.

Z roku na rok przybywa nowych dróg w najwyższych kategoriach A i S. Nie przekłada się to jednak na znaczący spadek liczby zabitych i rannych. Wynika to przede wszystkich z niewłaściwych zachowań kierowców, łamania przepisów, przekraczania prędkości i brawury. Rocznie wypadki kosztują nas ponad 56 mld zł.

To gigantyczna kwota, którą można znacząco zmniejszyć, zmieniając złe nawyki kierowców. Dla przykładu wartość realizowanych obecnie inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych to kwota 47,6 mld zł. Są to wydatki rozłożone na kilka lat, dzięki którym powstanie blisko 100 odcinków nowych dróg o długości ponad 1250 km. Oznacza to, że koszty skutków wypadków kosztują rocznie polskich obywateli więcej niż kilka lat budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad.

Istnieje potrzeba opracowania spójnych i jednolitych wytycznych dla lokalizowania, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych na wszystkich kategoriach dróg, tj. krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych.

Obecnie przejścia dla pieszych w całej Polsce, na drogach wszystkich kategorii, projektowane są w oparciu o te same przepisy, jednak ich interpretacja jest na tyle zróżnicowana, że przejścia i ich otoczenia wygląda różnie. Nie sprzyja to wytworzeniu wśród pieszych i kierowców pewnych pozytywnych nawyków, związanych z jednolitymi rozwiązaniami w zakresie przejść dla pieszych, co z kolei przekłada się negatywnie na poziom bezpieczeństwa.

Dlatego właśnie wyniki naszego audytu i dokładna analiza przejść dla pieszych mogą być doskonałym punktem wyjścia do przygotowania w pierwszej kolejności takich wytycznych, a później szczegółowych warunków technicznych. Bezpieczeństwo uczestników ruchu jest tak samo ważne na każdej drodze, czy to krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej.

Audyt przejść dla pieszych - jeden ze sposobów poprawy BRD. Nasza działania w zakresie BRD przyjmują zróżnicowaną formę i skalę. Każda nowa inwestycja drogowa, która przejmuje ruch ze starych, mniej bezpiecznych ciągów (budowa S i A), przebudowy i remonty na sieci oraz działania lokalne, jak doświetlanie przejść, budowa chodników, zatok autobusowych, uspokajanie ruchu przez stawianie wysepek – to wszystko sprawie, że na sieci dróg krajowych jest coraz bezpieczniej. Elementem naszych działań w zakresie BRD jest również ten audyt, a następnie wdrażanie jego wyników.

Poprawiamy bezpieczeństwo na sieci dróg, realizując nie tylko działania inżynierskie, ale również analizując i reagując na zachowania uczestników ruchów. Dlatego m.in. współpracujemy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, aby odcinkowy pomiar prędkości (OPP) pojawił się m.in. na S2 i S8 w Warszawie i oraz na A1 między Tuszynem i Częstochową.

Zdaniem specjalistów od bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinkowy pomiar prędkości jest najskuteczniejszym narzędziem zapobiegającym przekraczaniu prędkości. Synergia takich działań jak OPP, audyt przejść dla pieszych, likwidacja i przebudowa miejsc niebezpiecznych oraz budowa nowych dróg przekłada się bezpośrednio na podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Audyt przejść dla pieszych 2019-2020. Audytorzy i inspektorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego zatrudnieni w GDDKiA wnikliwie skontrolowali przejścia dla pieszych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Do kontroli zakwalifikowano przejścia najbardziej niebezpieczne, aby właśnie w pierwszej kolejności móc je przebudować lub zlikwidować. Podczas audytu szczególnie zwracano uwagę na:

- prawidłową lokalizację i geometrię przejścia,

- warunki widoczności na przejściu dla pieszych w dzień i w nocy,

- stan i prawidłowość oznakowania pionowego i poziomego,

- stan nawierzchni przejścia i przed przejściem,

- możliwość dojścia do przejść i stan miejsc oczekiwania pieszego na przejście,

- prawidłowość odwodnienia obszaru przejścia,

- prawidłowość oświetlenia samego przejścia, jak również miejsc oczekiwania pieszego na przejście przez drogę oraz odcinków dojazdowych do przejścia dla pieszych.

Audyt przejść dla pieszych będzie kontynuowany, a kolejne przejścia będą poddawane weryfikacji i analizom. Obecnie ustalamy listę i liczbę przejść, które zostaną objęte drugim etapem audytu. O kolejnych etapach prac będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Podsumowanie audytu - jak budować bezpieczne przejścia dla pieszych. Poniższy dokument „Mankamenty przejść dla pieszych na drogach krajowych w zarządzie GDDKiA” jest podsumowaniem audytu, jaki rozpoczął się w 2019 roku. W opracowaniu wskazano stwierdzone podczas audytu rozwiązania niekorzystne pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wśród najważniejszych zaleceń jest m.in. konieczność oświetlenia każdego przejścia, jak również zapewnienie wymaganej przepisami widoczności na linii pieszy-kierowca. Przejście powinno być również widoczne, podobnie jak jego oznakowanie. Przejście dla pieszych może być wyznaczone, jeżeli istnieje skuteczna możliwość redukcji prędkości przed przejściem do 50 km/h.

Przejścia dla pieszych przez trzy lub więcej pasów ruchu, lub przez drogi o przekroju dwujezdniowym, nie powinny funkcjonować bez sygnalizacji świetlnej, a pieszy powinien mieć do pokonania jak najkrótszą drogę. Przy wyznaczaniu przejścia dla pieszych nie powinny one obejmować swoją długością np. zatok autobusowych, dróg rowerowych czy dodatkowych pasów ruchu.

Pieszy powinien mieć zapewnione bezpieczne dojście do przejścia dla pieszych i bezpieczną strefę oczekiwania na możliwość przejścia przez jezdnię. Dojście do przejścia i strefa oczekiwania powinny być wolne od przeszkód i posiadać udogodnienia dla niepełnosprawnych. W strefach dojścia do przejścia, jak i w strefie oczekiwania powinna być zapewniona widoczność na linii pieszy-kierowca.

W publikowanym opracowaniu prezentowana jest bogata dokumentacja fotograficzna oraz szczegółowe opisy i analizy zweryfikowanych przejść dla pieszych. Wyniki audytu zostaną wykorzystywane przez oddziały GDDKiA jako materiał pomocniczy, który pozwoli skutecznie i spójnie, na drogach zarządzanych przez GDDKiA, wyeliminować wszelkie nieprawidłowości przy lokalizowaniu nowych przejść dla pieszych oraz usprawnieniu tych istniejących. Wyniki audytu i publikowane opracowanie z podsumowaniem to również świetny poradnik dla innych zarządców dróg w Polsce. Mogą oni korzystać z jego wyników i rekomendacji przy wykonywaniu i planowaniu wszelkich działań skutkujących poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w zakresie infrastruktury drogowej.

Zapraszamy do zapoznania się z obszernym podsumowaniem audytu ujętym w dokumencie: [pobierz].