Legislacja

Od dziś pośrednik organizujący przewóz osób tylko z licencją

1 października 2020

Od dziś pośrednik organizujący przewóz osób tylko z licencją
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie przepis zmieniający ustawę o transporcie drogowym – tzw. lex uber. Podmioty prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób muszą posiadać licencję na taki przewóz. Upłynął właśnie wydłużony okres przejściowy.

Przepis pomieszczony w ustawie z dnia 16 maja 2019 r., która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. brzmiał: Art. 6. Podmioty wykonujące pośrednictwo przy przewozie osób przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane uzyskać licencję, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (2020.1180). Następnie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (2020.568) zmieniła termin 3 miesięcy na 9 i właśnie te dziewięć upłynęło z dniem 1 października 2020 r. - Art. 56. W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1180) w art. 6 wyrazy „3 miesięcy” zastępuje się wyrazami „9 miesięcy”.

- Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym podmioty prowadzące działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób od 1 października 2020 r. są zobowiązane do posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób - wyjaśnił PAP Szymon Huptyś z Ministerstwo Infrastruktury. Dodał, że jednocześnie wprowadzono regulacje stanowiące, że pośrednicy, którzy uzyskali już licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, w terminie do 30 września 2020 r. "mogą prowadzić pośrednictwo osób w przewozach okazjonalnych wykonywanych pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą". Nie są też zobowiązani do prowadzenia pośrednictwa wyłącznie na rzecz przedsiębiorców posiadających odpowiednią licencję; ani do prowadzenia rejestru przekazanych zleceń oraz ewidencji przedsiębiorców, którym przekazują zlecenia przewozowe - dodał. Zwrócił uwagę, że w terminie do 30 września 2020 r. w przypadku, gdy pośrednik mający licencję na wykonywanie transportu "w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób zleca przewozy podmiotom wykonującym transport drogowy nieposiadającym odpowiedniej licencji, pośrednikowi nie jest cofana licencja na pośrednictwo". Jednocześnie do tego terminu kierowcy wykonujący przewozy mogą przyjmować zlecenia przewozowe przekazane przez podmiot wykonujący pośrednictwo, który nie posiada licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.

Według komentujących skutki wprowadzenia przepisu po 1 października na ulice może wyjechać mniej kierowców, bo nie wszyscy będą posiadać stosowaną licencję. Zobaczymy co z cenami? (jm)