Statystyka

O drogowym savoir-vivre jako elemencie brd

23 października 2018

O drogowym savoir-vivre jako elemencie brd
Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

O bezpieczeństwie na drogach w Europie i w Polsce pisaliśmy wielokrotnie, tym razem zacytujemy informację Marka Chodkiewicza, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Statystyki europejskie i krajowe. Minister przywołuje statystyki pomieszczone w dokumencie „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 roku”, z których wynika, że w 2017 r. w Polsce odnotowano 32 760 wypadków drogowych, tj. o 904 (-2,7%) mniej niż w roku 2016. W wypadkach tych zginęło 2 831 osób, tj. o 195 (-6,4%) mniej niż w roku 2016. Liczba rannych również uległa zmniejszeniu i wyniosła 39 466, tj. o 1300 (-3,2%) rannych mniej niż rok wcześniej, a ciężko rannych o 1006 (-8,3%) mniej. W porównaniu do 2016 r. struktura udziału wypadków nie zmieniła się znacząco, jednak w każdej grupie wypadków odnotowano niewielką tendencje spadkową. Jednocześnie, po raz kolejny odnotowano wzrost liczby kolizji na drogach. Jak wskazano w dokumencie tempo zachodzących zmian jest nadal niewystarczające. Jednocześnie odpowiadający na interpelację poselską przywołuje dane opublikowane przez Komisję Europejską, z których wynika, że w 2017 r. na unijnych drogach zginęło 25 300 osób, tj. o 300 osób mniej niż w roku 2016 (-2%) i 6 200 mniej niż w roku 2010 (-20%). W obrębie UE najlepsze wyniki w 2017 r. osiągnęły: Szwecja (25 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców), Wielka Brytania (27), Holandia (31) i Dania (32). W porównaniu z 2016 r. największy spadek liczby ofiar śmiertelnych zgłosiły Estonia (-32 proc.) i Słowenia (-20 proc.). W dalszym ciągu jednak Polska znajduje się w gronie państw o najwyższym zagrożeniu życia i zdrowia w ruchu drogowym. W podobnej sytuacji są Chorwacja, Bułgaria i Rumunia.

Działania KR BRD. M. Chodkiewicz podkreśla także znaczenie i zakres działań podejmowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: - Należy podkreślić, że Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, będąca międzyresortowym organem doradczym i pomocniczym Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego nieustannie podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, które w sposób usystematyzowany i adekwatny do problemów występujących na drogach określane są w Programach realizacyjnych do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020 (dalej NPBRD).

Badanie ewaluacyjne. Dalszy ciąg oceny resortu minister poświęcił efektywności podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa działań. - Aby poprawić skuteczność podejmowanych działań, tym samym zwiększyć ich efektywność na zlecenie SKR w 2017 roku przeprowadzone zostało badanie ewaluacyjne, którego celem było zebranie wszystkich istotnych informacji dotyczących działań wykonawczych podjętych w ramach NPBRD. Zakres badania obejmował funkcjonowanie w latach 2013-2016 samego NPBRD jak również jego programów wykonawczych (programów realizacyjnych). Badanie wykazało, że NPBRD 2013-2020 oraz poszczególne Programy Realizacyjne są co do zasady dobrze przygotowanymi dokumentami. Ponadto działania przewidziane w Programach Realizacyjnych są spójne i komplementarne z ogólnymi założeniami i celami wskazanymi w NPBRD 2013-2020. Sporym mankamentem był brak jakichkolwiek założeń finansowania zadań przewidzianych do realizacji w ww. dokumentach. Przeprowadzone badanie stanowiło podstawę do wprowadzenia zmian w obecnie obowiązującym Programie realizacyjnym 2018-2019. W dokumencie tym ujęto informacje dotyczące źródeł finansowania. Dodatkowo, załączono karty zadania stanowiące opis planowanych do podjęcia działań i oczekiwanych efektów. Podsumowanie działań oraz wnioski płynące z realizacji programu zawarte będą w corocznym sprawozdaniu dotyczącym stanu BRD w Polsce – informuje minister.

O kulturalnej i bezpiecznej jeździe. Mówiąc o bezpieczeństwie nie sposób pominąć zagadnienia jazdy kulturalnej. Niestety nie ma narzędzi do jej zbadania, nie ma też wiarygodnych ocen zmian tu następujących. W tej kwestii M. Chodkiewicz mówi o inicjatywie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego realizowanego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa narodowego - o programie „Z kulturą w drodze”. Na zakończenie akcji planowane jest stworzenie i opublikowanie „Katalogu Kultury W Drodze”. - Głównym nośnikiem informacji o drogowym savoir-vivre jako elemencie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest cykl krótkich filmów z udziałem przedstawicieli GITD, MKiDN i świata kultury. Do akcji przyłączyli się już m.in. aktorzy: Marcin Kwaśny, Andrzej Mastalerz, Jerzy Zelnik, Dariusz Kowalski. Trwa produkcja kolejnych odcinków cyklu „Z Kulturą W Drodze” – informuje M. Chodkiewicz. Jaki program jest – oceńcie Państwo sami: