Ekspert wyjaśnia

Kobieta w widocznej ciąży w pasach czy bez?

6 października 2017

Kobieta w widocznej ciąży w pasach czy bez?

Czytelnik pyta: Czy kobieta w widocznej ciąży musi zapinać pas w aucie?

Mariusz Sztal, odpowiada: Na tak postawione pytanie odpowiedź może być tylko jedna - nie, nie musi. Zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo o ruchu drogowym kobieta o widocznej ciąży jest z tego obowiązku zwolniona. Katalog osób zwolnionych zawarty w przytoczonym artykule jest bardzo szeroki, chociażby instruktor nauki jazdy podczas szkolenia, czy egzaminator podczas prowadzenia egzaminu, też otrzymali taki „przywilej” od ustawodawcy.

Warto tutaj przypomnieć, że pasy bezpieczeństwa po raz pierwszy w pojeździe pojawiły się w 1959 roku a był to pojazd Volvo PV544. Urządzenie to choć pierwotnie niezwykle banalne w swojej prostocie to absolutnie zrewolucjonizowało rynek motoryzacyjny. Dziś chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że pasy bezpieczeństwa ratują życie!?

Wracając jednak do postawionego pytania, to należy pamiętać, że dobrostan przyszłej mamy jak i nienarodzonego dziecka jest najważniejszy. To lekarz prowadzący ciążę powinien wyjaśnić matce jakie są za i przeciw zapinaniu pasów w taki sposób, żeby mogła podjąć najlepszą decyzję. Pamiętać jednak trzeba, aby pasy były odpowiednio zapięte (nie mogą przechodzić przez brzuch, dolny powinien znajdować się nisko pod brzuchem, a górny nad brzuchem, między piersiami). Na rynku dostępny jest tzw. adapter do pasów bezpieczeństwa. Przy jego zastosowaniu dolny pas układa się właściwie nisko na biodrach i miednicy. Interesującą ofertę stanowią też tzw. nakładki antyuciskowe na pasy - chronią brzuch. W moim przekonaniu najlepsza mama to żywa mama…

Obowiązujący przepis: Ustawa – Prawo o ruchu drogowym (1997.98.602). Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach. Oddział 1. Przepisy porządkowe (…)

Art. 39. 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3, 3b i 3c.

2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

1) osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;

2) kobiety o widocznej ciąży;

3) kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;

4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;

5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;

6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;

6a) żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;

7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;

8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;

9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim;

10) dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3;

11) dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.).

2a. Kierujący pojazdem kategorii M2i M3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z tych pasów podczas jazdy, chyba że zostały one o tym obowiązku poinformowane:

1) przez znajdującą się w pojeździe osobę kierującą przewożoną grupą lub

2) za pomocą urządzenia audiowizualnego, lub

3) za pomocą znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym, zgodnego ze wzorem określonym w załączniku do dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. odnoszącej się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach (91/671/EWG) (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 26, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 353, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą nr 91/671/EWG".”

Redakcja zachęca: Na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS wielokrotnie pisaliśmy o ciężarnej - w widocznej ciąży - i kwestii zapinania pasów bezpieczeństwa. Wypowiadali się eksperci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także lekarze. Opinie są dość jednoznaczne. Zachęcamy do lektury naszych publikacji. Może ułatwią podjęcie decyzji przyszłej mamie.