Ekspert wyjaśnia

Marcin Kiwit. Znaczenie znajomości definicji legalnych dla rozumienia zasad ruchu drogowego

28 października 2022

Marcin Kiwit. Znaczenie znajomości definicji legalnych dla rozumienia zasad ruchu drogowego
Marcin Kiwit, egzaminator nadzorujący w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego - Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie (fot. WORD Olsztyn)

Wraz z wrześniową nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowego pojawiły się wątpliwości czy znajomość definicji legalnych wpływa na właściwe rozumienie zasad ruchu drogowego. Poniżej mała próba uzasadnienia tezy, iż znajomość definicji legalnych zawartych w art. 2 znowelizowanej z dniem 21 września br. ustawy zdecydowanie poprawia rozumienie i zrozumienie, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Co to jest definicja legalna? Po pierwsze określmy co oznacza tytułowe określenie - dosyć rzadko pojawiające się w literaturze ruchu drogowego - definicji legalnej. Otóż posługujemy się nimi, cytujemy. To właśnie definicje nazywane legalnymi wiążąco ustalają znaczenie pojęć użytych w tekście przepisów prawnych. Zazwyczaj ustawodawca umieszcza je na początku konkretnego aktu w tzw. słowniczku ustawowym. W przypadku naszej ustawy - Prawo o ruchu drogowym - znajdujemy je w przywołanym artykule drugim. Definicje legalne są częścią języka prawnego, którym posługuje się ustawodawca. Tu odróżnijmy określenie - język prawniczy, czyli sformalizowany, specyficzny żargon używany przez osoby stosujące i interpretujące prawo. Jest to język naukowy.

Po co definicja legalna? Omawiana definicja legalna ma wyeliminować sytuację rożnego interpretowania zwrotów i pojęć używanych w przepisie prawnym. Dla przykładu posłużmy się pojęciem chodnik. Istniejąca do 21 września definicja legalna została przez ustawodawcę doprecyzowana. Dodane zostało określenie wyłącznie zaostrzające w sposób zrozumiały, iż - art. 2 pkt 9 - chodnik to część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Takie określenie definicji legalnej jest potrzebne, gdy zaistniała potrzeba ustalenia co jest drogą dla pieszych.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Zasady zachowania uczestników ruchu (zwłaszcza kierujących i pieszych) oraz innych osób korzystających z dróg publicznych, stref zamieszkania oraz w stref ruchu zostały określone przez ustawodawcę w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym. Ten zasadniczy z punktu widzenia praw i obowiązków wskazanych powyżej podmiotów, wielokrotnie nowelizowany, składający się z sześciu działów akt prawny, zawiera katalog norm, których przestrzeganie warunkuje bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W ostatnich dniach ustawa - Prawo o ruchu drogowym ogniskuje uwagę opinii publicznej w związku ze zmianami, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (z mocą obowiązywania od 21 września br.) - uzupełniono wówczas katalog definicji legalnych (art. 2 ustawy) o nowe pojęcia oraz zmodyfikowaną treść już istniejących. W debacie publicznej zwracano uwagę na następujące kwestie:

* możliwość przekraczania przez pieszych jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska na przejściu sugerowanym (nowe pojęcie stanowiące nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce) - pieszy nie ma wówczas pierwszeństwa przed pojazdem;

* przedefiniowanie pojęcia chodnik (część drogi dla pieszych przeznaczona do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch);

* dodanie pojęcia droga dla pieszych (

* zmiana definicji skrzyżowanie część

Analiza całokształtu uwzględnionych zmian pozwoliła dojść do wniosku, że w zakresach odnoszących się do zatrzymania i postoju pojazdu na drodze dla pieszych (poprzednio - chodnik), kierujący mogą wykonywać przywołane manewry na dotychczasowych zasadach, a nowo określone przestrzenie drogi będą miały znaczenie dla projektowanych ciągów ruchu pieszych, uwzględniając wyodrębnienie pasa buforowego, chodnika i pasa obsługującego (części składowe drogi dla pieszych).

Najwięcej kontrowersji wzbudziła nowa definicja skrzyżowania, a zwłaszcza potraktowanie za skrzyżowanie połączenia jezdni jednej drogi w jednym poziomie. W opinii wielu ekspertów z zakresu ruchu drogowego dokonana w prawie o ruchu drogowym analogia do definicji zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych powoduje, że połączenia dwóch jezdni jednokierunkowych w ramach drogi dwujezdniowej dwukierunkowej (wykorzystywane przez kierujących do zawracania) należy uznać za skrzyżowanie ze wszystkimi tego konsekwencjami, a więc m.in.:

- odwołanie następujących znaków drogowych: zakaz wyprzedzania, zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, zakaz używania sygnałów dźwiękowych, ograniczenie prędkości, zakaz postoju, zakaz zatrzymywania się, zakaz postoju w dni nieparzyste, zakaz postoju w dni parzyste;

- zakaz wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni;

- zakaz zatrzymania w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania.

Mając na względzie powyższe wątpliwości, w sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Infrastruktury stwierdzając w zaprezentowanym przez rzecznika resortu stanowisku, że zarówno przejazdu, jak również jezdni do zawracania nie należy traktować jako skrzyżowanie w myśl zmodyfikowanej, przywołanej powyżej definicji ustawowej, natomiast w tych kategoriach należy rozumieć „wzajemne połączenia jezdni: głównych, dodatkowych, łącznic lub zbierająco-rozprowadzających oraz miejsca zmiany przekroju drogi, np. z przekroju o dwóch jezdniach głównych na przekrój o jednej jezdni głównej i odwrotnie”.

Zmiany definicji legalnych. Na kanwie rozważań dotyczących wprowadzonych przez ustawodawcę zmian rysuje się istotny problem, a mianowicie znaczenie znajomości definicji legalnych zawartych w art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym dla właściwego rozumienia zasad ruchu drogowego.

Katalog wykorzystanych przez ustawodawcę do opisu przestrzeni drogowej pojęć ulegał na przestrzeni czasu zmianom, zarówno pod względem jakościowym, jak również objętościowym.

W powyższym procesie można dostrzec następujące prawidłowości:

- rozbudowanie katalogu definicji legalnych (kolejno: rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 roku w sprawie ruchu na drogach publicznych - 18 definicji (na podstawie delegacji z ustawy z dnia 27 listopada 1961 roku o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych); ustawa z dnia 1 lutego 1983 roku prawo o ruchu drogowym - 40 definicji; ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym - 57 definicji, aktualnie - 112);

- wprowadzanie modyfikacji definicji funkcjonujących w poprzedniej wersji aktu prawnego.

Zmiany powyższe podyktowane były głównie rosnącą złożonością rzeczywistości drogowej, a ich wprowadzenie dawało podstawy do stworzenia norm prawnych mających wpływ na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Teza i jej prawidłowość. Niezależnie od przywołanych prawidłowości aktualność zachowuje teza, że „znajomość definicji legalnych i ich zrozumienie (co jest nie mniej istotne), stanowi podstawę do zgodnego z przepisami zachowania uczestnika ruchu i innej osoby znajdującej się na drodze”.

Weryfikację jej prawdziwości można przeprowadzić posługując przykładami, stanowiącymi o błędach często popełnianych przez kierujących pojazdami, a mianowicie:

d e f i n i c j e:

wyprzedzanie - przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku

oraz

pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i wózka inwalidzkiego

Przykłady przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym odwołujących się do powyższych definicji:

Art. 30. [Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza]

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:

1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:

a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,

b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania.

Art. 24. [Wyprzedzanie]

7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;

2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;

3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Art. 26. [Obowiązki kierującego pojazdem wobec pieszych]

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.

Art. 28. [Obowiązki kierującego pojazdem przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżaniu przez przejazd]

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.

D e f i n i c j e:

ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego - do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch - do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości

oraz

pieszy - osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Przykłady przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym odwołujących się do powyższych definicji:

Art. 13. [Przechodzenie pieszego przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko; pierwszeństwo pieszych na pasach]

1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju

Art. 25. [Skrzyżowanie]

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Przywołane normy stanowią jedynie niewielki wycinek z katalogu przykładów, jakie można byłoby przytoczyć dla potwierdzenia postawionej tezy.

Każdy odpowiedzialny uczestnik ruchu drogowego powinien wykazywać się zrozumieniem istotnej roli definicji legalnych w kontekście określonych ustawowo praw i obowiązków drogowych.

Marcin Kiwit (Olsztyn)

Marcin Kiwit uczestnik DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. „Co zmieniają nowe przepisy?” 13.10.2022 [kliknij]