Ekspert wyjaśnia

Marek Górny: Egzamin wewnętrzny, jaki był, a jaki jest

8 lutego 2013

Pytanie: Kiedy przeprowadza się egzamin wewnętrzny? Nie znalazłem przepisu na ten temat. Dotychczas po wykładach teoretycznych był przeprowadzany egzamin wewnętrzny z teorii, a po jazdach egzamin wewnętrzny praktyczny. A jak dzisiaj w ramach ustawy o kierujących pojazdami? Pozdrawiam M. K.

Odpowiedź:

78a6fb80d95685bd0b8419b6c4dd4396efb7d61d

Marek Górny (fot.), specjalista ds szkolenia, autor książek, SPECJALISTYCZNY OŚRODEK SZKOLENIA w Krakowie, akredytowana jednostka szkoląca pod patronatem ITS

Witam. W gąszczu zmian można się zatracić. Dlatego, pozwolę sobie wskazać Koledze podstawy prawne dotyczące aktualnych zasad przeprowadzania egzaminu wewnętrznego dla kandydatów na kierowców.

Pod rządami “starych” przepisów egzamin wewnętrzny winien być przeprowadzany “po zakończonym szkoleniu podstawowym lub dodatkowym” (podstawa §.10 ust. 11) i §.3 ust. 52) oraz §.6-8). Takie sformułowanie budziło wiele zastrzeżeń merytorycznych, gdyż dopuszczało do części praktycznej szkolenia osoby, które nie musiały się wykazać pełną znajomością przepisów teoretycznych (brak elementu obowiązkowego sprawdzenia wiedzy teoretycznej). W praktyce chyba wszyscy “nieformalnie” kończyli zajęcia teoretyczne sprawdzianem testowym z przepisów. Egzamin był jednością, czyli obejmowałczęść teoretyczną i praktyczną razem. Co było czasami kontrowersyjne, szczególnie przy egzaminie po szkoleniu dodatkowym.

Obecnie przepisy w jasny sposób wskazały czas i formę realizacji egzaminu wewnętrznego rozdzielając go na: egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny - § 18. Egzamin wewnętrzny, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy, składa się z części:

1) teoretycznej - przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;

2) praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.3)

Czas przeprowadzenia egzaminu reguluje nam art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami - “Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 lub ust. 3, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie część teoretyczną egzaminu wewnętrznego.” Oznacza to obowiązek przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego teoretycznego po zakończeniu wykładów, a po zakończeniu jazd - egzaminu wewnętrznego praktycznego. Nowością jest ograniczenie czasu ważności egzaminu wewnętrznego teoretycznego do 6 miesięcy od daty jego pozytywnego zaliczenia. Ustawodawca nie określił, czy negatywny wynik egzaminu teoretycznego jest przeciwwskazaniem do podjęcia części praktycznej szkolenia? Logika wskazywała by na konieczność uzyskania wyniku pozytywnego z części teoretycznej przed jazdami, lecz formalnego zakazu kontynuowania szkolenia z negatywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego teoretycznego nie ma. Jak zwykle nasze przepisy skupiły się na druczkach, procedurach administracyjnych, gubiąc po drodze człowieka i główną myśl - “Czemu to ma służyć?”.

Myślę, że tych kilka uwag pozwoli naszemu Koledze podjąć właściwe i zgodne z przepisami działania. Pozdrawiam.

9931593ecd99855f1fd46cf1662a9bfa0c1ce686

1) Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 27 października 2005 r.w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

2) Załącznik nr 3 do w/w Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych.

3) Rozporządzenie MTBiGM z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

(Fot.: PD@N 455-30-31)

Odpowiedzi udzielił: mgr Marek Górny, specjalista ds szkolenia

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK SZKOLENIA akredytowana jednostka szkoląca pod patronatem ITS