Legislacja

Już nie zaparkujesz na chodniku! Dziś w życie wchodzi ustawa nowelizująca Kodeks drogowy

24 sierpnia 2022

Już nie zaparkujesz na chodniku! Dziś w życie wchodzi ustawa nowelizująca Kodeks drogowy
W znowelizowanym Kodeksie drogowym ustawodawca umieścił wiele poprawionych i nowych definicji [kliknij]. Wśród nich cytujemy dwie: „9) chodnik - część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;”. Uwaga na słówko „wyłącznie”. Druga definicja brzmi: „4a) droga dla pieszych - drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów;”. I nasze tytułowe stwierdzenie zamieńmy na pytanie: Czy po 21 września br. bezkarnie będziesz mógł zaparkować na chodniku?

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca nowelizuje m.inn. ustawę - Prawo o ruchu drogowym. Zachęcamy do lektury i odpowiedzi na pytanie: Czy po 21 września br. bezkarnie będziesz mógł zaparkować na chodniku?

Zakres zmian. W opublikowanej Ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (2022.1768 [kliknij]) nowelizacji ulegają m.inn. ustawy: o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg; Kodeks wykroczeń; o drogach publicznych; o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; Prawo o ruchu drogowym; o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ustawodawca zmienia wiele definicji w tym nowe lub poprawione brzmienie otrzymują takie jak: pas drogowy, droga, droga o nawierzchni gruntowej, urządzenie drogi, urządzenie obce, jezdnia, zjazd, skrzyżowanie, węzeł, drogowy obiekt inżynierski, dostępność drogi, drogi dojazdowe, droga wewnętrzna, autostrada, droga ekspresowa, droga dla pieszych, droga dla pieszych i rowerów, jezdnia, pobocze, chodnik, przejście dla pieszych, przejście sugerowane, przejazd dla rowerów, tunel itd.

Droga dla pieszych i chodnik. W nowym punkcie - pkt 4a - dodana została definicja „drogi dla pieszych” i jednocześnie w kolejnym - punkcie 9 - otrzymujemy nowe brzmienie definicji „chodnika”. Zachęcam do precyzyjnej analizy. I to ważny przykład nadchodzących zmian. Cytaty:

4a) droga dla pieszych - drogę lub część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów; (…)

9) chodnik - część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;”.

Przepisy przejściowe. Ustawodawca przewidział także kilka przepisów przejściowych, które obowiązują do 20 września br. A tu: Art. 25. „W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 20 września 2022 r. przez:

1) drogę dla pieszych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2d oraz ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, rozumie się chodnik, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym;

2) przejazd dla rowerów, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2d oraz ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, rozumie się przejazd dla rowerzystów, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym;

3) drogę dla pieszych i rowerów, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2d oraz ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, rozumie się ścieżkę pieszo-rowerową w rozumieniu przepisów dotychczasowych;

4) drogę dla rowerów, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2d oraz ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, rozumie się ścieżkę rowerową w rozumieniu przepisów dotychczasowych.”.

Z koleiz dniem 21 września 2022 r. istniejące:

1) chodniki i drogi dla pieszych stają się drogami dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) drogi dla rowerów i pieszych stają się drogami dla pieszych i rowerów w rozumieniu art. 2 pkt 4b ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

3) estakady i kładki dla pieszych stają się wiaduktami lub mostami, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

4) jednopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych stają się skrzyżowaniami w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

5) przejazdy dla rowerzystów stają się przejazdami dla rowerów w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

6) wielopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych w postaci:

a) węzłów drogowych stają się węzłami w rozumieniu art. 4 pkt 9a ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

b) przejazdów drogowych stają się wiaduktami, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

7) obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, urządzenia niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu stają się urządzeniami obcymi w rozumieniu art. 4 pkt 2b ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Zarządca drogi wprowadza odpowiednie zmiany, wynikające z ust. 1, w ewidencji dróg, o której mowa w art. 10 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 3, w terminie do dnia 20 września 2024 r.

3. Organizacje ruchu zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem przed dniem 21 września 2022 r., obejmujące swym zakresem chodniki, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów i pieszych lub przejazdy dla rowerzystów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, zachowują ważność do czasu ich zmiany.

4. W okresie od dnia 21 września 2022 r. do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie jest wymagane oznakowanie drogi dla pieszych, której przeznaczenie dla pieszych jest oczywiste.”.

Obowiązywanie. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. obowiązuje z dniem dzisiejszym. Jednak z wyjątkami, które dotyczą m.inn. ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Te ostatnie wchodzą w życie z dniem 21 września 2022 r. Dotychczasowe przepisy wykonawcze - w określonym zakresie - zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie omówionej ustawy zmienianej i w brzmieniu nadanym ustawą zmieniająca jednak nie dłużej niż do dnia 20 września 2026 r. i mogą być w tym czasie zmieniane.

Czyli mamy przed sobą małą rewolucję. Ujednolicenie Ustawy - Prawo o ruchu drogowym - jako oczekujące - już dostępne w zbiorze e-PrawoDrogowe (epd [kliknij]). (jm)

ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE) stan prawny na 21 sierpnia 2022 r. Fragment z ujednoliceniem obowiązującym z dniem 21 września 2022 r. [kliknij] (grafika: Grupa IMAGE)