Ekspert wyjaśnia

Poprawa sytuacji ofiar wypadków drogowych - opinie

2 lutego 2022

Poprawa sytuacji ofiar wypadków drogowych - opinie
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

W Senacie RP trwają prace nad inicjatywą ustawodawczą - projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt otrzymał pozytywne opinie: Naczelnej Rady Adwokackiej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Inicjatywa ustawodawcza. Przypomnijmy - projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 608 [kliknij]), zgłosił senator Krzysztof Kwiatkowski [kliknij] w imieniu senackiej Komisji Ustawodawczej. Istotą projektu ustawy jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych odsetek od przyznanego poszkodowanemu wypadkiem albo osobie dla niego najbliższej odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty, przyspieszenie procedury wypłaty świadczeń odszkodowawczych przez zakłady ubezpieczeń, wprowadzenie opłaty stałej od pozwów o odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę oraz o rentę, zamiast dotychczasowej opłaty stosunkowej - to zapis Kancelarii Senatu w momencie rejestracji druku. Dziś zakres zmian wygląda nieco inaczej. Wracając do pierwszych dni stycznia br. - projekt został skierowany do: Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Termin przygotowania sprawozdania upływa 12 marca br.

Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej. Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej już 24 stycznia br. przesłał do Senatu RP swoją opinię. Projekt ustawy uzyskał ocenę pozytywną: - Projekt ustawy odpowiada na potrzeby osób poważnie doświadczonych w wyniku nie zawinionych przez siebie działań osób trzecich. Dotyczy osób, których szkoda jest na ogół nieodwracalna - nie można przywrócić zdrowia nawet najwyższymi kwotami pieniężnymi, nie można cofnąć czasu poświęconego na leczenie i rehabilitację zamiast na rozwijanie pasji, zainteresowań, czy spędzania czasu zgodnie z możliwościami i upodobaniami. Projekt dotyczy osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu, czy to psychicznym czy fizycznym. Lub doznały rozstroju zdrowia. Wpisuje się w politykę państwa dbającego o najbardziej poszkodowanych. Stanowi realizację zawartego w art. 68 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej postulatu wobec władz publicznych: Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. I jako taki należy go ocenić bardzo pozytywnie - czytamy w dokumencie sporządzonym przez mecenas Magdalenę Fertak. Jednocześnie autorka opinii sformułowała kilka szczegółowych uwag [kliknij].

Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO także pozytywnie zaopiniował propozycję legislacyjną Senatu RP. Zgłosił ważną uwagę wskazującą na potrzebę wprowadzenia zmian w projekcie: - Jedynie chciałbym zwrócić uwagę, że na mocy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, z późn. zm. - dalej: „Polski Ład”), do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) dodano pkt 95b. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl przepisów przejściowych (art. 70 pkt 1) przywołana regulacja znajduje zastosowanie wstecznie - od dnia 1 stycznia 2021 r. Rzecznik konkluduje, iż problem nie został jednak całkowicie wyeliminowany. [kliknij]

Opinia Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W stanowisku Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych do propozycji senackiej Komisji Ustawodawczej znajdujemy kilka konkretnych uwag dotyczących: zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; zmian ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz zmian ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. [kliknij]

Senator Krzysztof Kwiatkowski, autor inicjatywy uzasadniając potrzebę jej podjęcia mówił: - Jest to rzecz kompletnie niepolityczna, proludzka (…). będę panie i panów senatorów przekonywał, żebyśmy ponad podziałami politycznymi przyjęli uchwałę będącą podjęciem inicjatywy ustawodawczej. Przekonał. Dziś trwają prace nad ostatecznym zakresem nowelizacji i te będziemy precyzyjnie opisywali. (jm)