Ekspert wyjaśnia

Szkolenie kandydatów na taksówkarzy

15 kwietnia 2007

Pytanie: Czy zakres szkolenia dla kandydatów na taksówkarzy jest wszędzie taki sam? Czy niektóre osoby, które zamierzają wykonywać zawód taksówkarza, są zwolnione z obowiązkowego szkolenia?

Odpowiedź: Tak. To minister transportu, po zasięgnięciu opinii organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających taksówkarzy, określił, w drodze rozporządzenia, program szkolenia, mając na uwadze zakres i obszar działalności, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości topografii miejscowości, w której przedsiębiorca prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą, oraz znajomości przepisów porządkowych. Szkolenie, o którym mowa, obejmuje m.in. przepisy o transporcie drogowym (krajowy transport drogowy, licencjonowanie transportu drogowego taksówką) oraz przepisy prawa przewozowego. Aby zostać taksówkarzem, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, nie muszą przedstawiać te osoby, które wykażą się co najmniej pięcioletnią praktyką w zakresie wykonywania tego transportu.

Podstawa prawna: Załącznik nr 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U. nr 12, poz. 118)