Ekspert wyjaśnia

Tabliczka T22 usunięta, a jednak obowiązuje?

21 sierpnia 2018

Tabliczka T22 usunięta, a jednak obowiązuje?
T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych, jej wzór został wykreślony z wykazu stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dniem 8 października 2015 r. (fot. Piotr Wagner)

Czytelnik: Z wykazu wzorów znaków drogowych w 2015 r. usunięto tabliczkę T-22. Tak czy inaczej jest wszędzie na ulicach, więc co z obowiązywaniem? A w ogóle skorzystanie rowerem z przejazdu za tym znakiem powinno skutkować chyba mandatem?

Redakcja: Rzeczywiście, tabliczka do znaków drogowych T-22, z dniem 8 października 2015 r. została usunięta z obowiązującego wykazu wzorów znaków drogowych.

Rozporządzenie zmieniające. Uchylenie nastąpiło rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2015.1313). W part. 53 ust. 3 oraz w załączniku w części „Znaki drogowe pionowe” w grupie „Tabliczki do znaków drogowych” pkt 27 – przepis dokonał uchylenia obowiązywania dotychczasowego jego brzmienia oraz skreślił rysunek T-22. Czyli do tego momentu wątpliwość Czytelnika potwierdza obowiązujący stan prawny. Fakt – często spotykamy tabliczkę z symbolem roweru i napisem „Nie dotyczy”. Jednak już w kolejnym paragrafie przywołanego rozporządzenia ustawodawca wyjaśnia: - §  2.Tabliczkę T-22 stosowaną w organizacji ruchu na drogach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za równoważną tabliczce z napisem "Nie dotyczy" i symbolem roweru, o której mowa w par. 44 ust. 3 i par. 45 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. I to jest właśnie odpowiedź na postawione pytanie. Nie ma wzoru tabliczki T-22, ale są stosowane tabliczki z napisem „Nie dotyczy” i symbolem roweru jednośladowego lub wózka rowerowego. Umieszczane na drogach o dopuszczalnej prędkości nie większej niż 30 km/godz. co oznacza, że ruch tych pojazdów może odbywać się bez wyznaczonych pasów ruchu. Te wykreślone i te obowiązujące są - jak to określił ustawodawca - równoważne.

Uzasadnienie ustawodawcy. Wprowadzone przywołanym rozporządzeniem (2015.1313) zmiany przede wszystkim miały na celu uspójnienie i uporządkowanie przepisów z zakresu znaków i sygnałów drogowych. W tym celu włączono do pierwotnego rozporządzenia (2001.170.1393) regulacje przewidziane do tego momentu jedynie w przepisach technicznych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2003.220.2181 z późn. zm.). I co dotyczy naszego pytania - przepisy te dają możliwość stosowania tabliczek z symbolami, innych niż określone dotychczasowym wzorem co umożliwia np. umieszczanie pod znakami tabliczek z symbolem roweru lub wózka rowerowego. Zmiana ta miała stanowić rozszerzenie przepisów i miała - jak to założył projektodawca - charakter porządkujący.

Sekwencje znaków i tabliczek. Tabliczka z napisem „Nie dotyczy” i symbolem roweru lub wózka rowerowego jest stosowana do znaków zakazu: B-1 - zakaz ruchu w obu kierunkach, B-2 - zakaz wjazdu, B-21 - zakaz skręcania w lewo, B-22 - zakaz skręcania w prawo, D-3 - droga jednokierunkowa, gdy na drodze jednokierunkowej zastosowano kontrapas rowerowy, także od pewnego czasu do znaku C-16 droga tylko dla pieszych - z tabliczką „Nie dotyczy” i symbolem roweru, interpretacja takiego zestawienia brzmi „chodnik z dopuszczonym fakultatywnie ruchem rowerowym”. Stosowane są oczywiście znaki C13/C16 - „droga dla pieszych” i „droga dla rowerów” - jak wyjaśniają eksperci - wtedy jazda po chodniku dla rowerzystów - nie bez wątpliwości - jest obligatoryjna. (jm)

Pytanie redakcji: Postanowiliśmy poprosić Państwa o wypowiedź w sprawie jeszcze jednej kombinacji - znaku drogowego B-9 oraz omawianej tabliczki z napisem „Nie dotyczy” i symbolem roweru. Czyli „zakaz wjazdu rowerów” z tabliczką „nie dotyczy rowerów”. Takie zestawienie często określane jest jako bezsensowne. Czy rzeczywiście takim jest? Czekamy na wypowiedzi: tygodnik@prawodrogowe.pl