Legislacja

Przede wszystkim poprawa brd wszystkich obywateli. Projekt nadal oczekuje na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych

21 sierpnia 2018

Przede wszystkim poprawa brd wszystkich obywateli. Projekt nadal oczekuje na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych
Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Projekt zmian ustawy o kierujących pojazdami skierowany do wpisania do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów – o czym pisaliśmy na początku lipca br. – aktualnie oczekuje na akceptację zaproponowanych rozwiązań – informuje wiceminister Marek Chodkiewicz.

Pytania poselskie. W interpelacji nr 24865 zgłaszający ją posłowie zadali kilka pytań zaadresowanych do ministra infrastruktury. Pytali: jakie jest stanowisko ministerstwa w przedstawionej sprawie i jakie działania naprawcze zamierza podjąć; jakie kroki podejmuje ministerstwo, aby zniwelować błędy wykazane przez NIK; jak ministerstwo zamierza rozwiązać problem krzywdzącego dla obywateli mechanizmu, który wykorzystywany jest do zwiększania przychodów WORD kosztem kursantów; czy ministerstwo podejmie kroki zmierzające do zmiany statusu WORD (samodzielna jednostka organizacyjna), który generuje nieuczciwe i niejasne mechanizmy działania?

Przede wszystkim poprawa brd obywateli. Podsekretarz stanu Marek Chodkiewicz, w odpowiedzi resortu informuje, iż na zapotrzebowanie organizacji społecznych zrzeszających zarówno podmioty prowadzące szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, ale także w związku z negatywną oceną procesu nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców i przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy wrażoną w raporcie NIK z września 2015 r. nr KIN-4101-04-00/2014 Nr ewid. 149/2015/P/14/033/KIN, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Celem podstawowym projektowanych zmian jest poprawa jakości szkolenia kandydatów na kierowców i poprawa transparentności przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich obywateli.

Instruktorzy, wykładowcy, ośrodki szkolenia, kontrolujący osk. Środkiem dla poprawienia poziomu wykształcenia kandydatów na kierowców mają być zmiany przepisów wprowadzające wyższe wymagania w stosunku do kandydatów na instruktora, wykładowcy. Więcej, zaproponowano również wyższe wymagania w stosunku do osób upoważnionych przez starostę do przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców (OSK), które zagwarantują odpowiednie przygotowanie merytoryczne osób kontrolujących danego przedsiębiorcę oraz poprawią poziom takich kontroli. Także wyższe wymagania przewidziano dla wszystkich ośrodków szkolenia kierowców. Dla przykładu ośrodki prowadzące szkolenia mają posiadać wyłącznie własną infrastrukturę. Ma nie być podziału na osk – jak to nazwano – „zwykłe ośrodki i ośrodki spełniające dodatkowe wymagania”. Tu postawiono precyzyjny cel: - Działania takie powinny ograniczyć powstawanie OSK w sposób przypadkowy i nieprzemyślany, a dostęp do tej działalności regulowanej miały tylko osoby, które są specjalistami w swojej dziedzinie. Tyle uchylono rąbka tajemnicy w sprawie szkoleniowców i ośrodków szkolenia.

Egzaminatorzy i egzaminowania. I równie krótko o egzaminowaniu. Minister mówi o wyższych wymaganiach także w stosunku do egzaminatorów. - Projekt ustawy zmienia także organizację przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w taki sposób, że egzamin będzie przeprowadzany w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) wskazanym przez Wojewodę. Egzamin państwowy będzie przeprowadzał egzaminator zatrudniony przez Wojewodę, natomiast opłata za egzamin będzie stanowić dochód budżetu państwa, a nie dochód WORD. Zmiana polega na wyłączeniu egzaminatorów ze struktur WORD i zatrudnieniu ich przez wojewodę oraz przeniesieniu nadzoru nad procesem egzaminowania na prawo jazdy z marszałka województwa na wojewodę - informuje minister. Te nowe rozwiązania mają przyczynić się do ujednolicenia sposobu przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy, interpretacji przepisów prawa, sposobu prowadzenia nadzoru nad egzaminami państwowymi a także do racjonalizacji kosztów przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy i uniezależnienia egzaminatorów od dochodów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Etap legislacyjny. - Opracowany projekt ustawy, zgodnie z obowiązującymi procedurami, został skierowany do wpisania do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów i aktualnie oczekuje na akceptację propozycji zaproponowanych rozwiązań - podsumował minister Marek Chodkiewicz. (jm)