Ekspert wyjaśnia

Wypowiedzenie ubezpieczenia obowiązkowego

Autor: Piotr Czublun CMS Cameron McKenna

17 marca 2006

Pytanie: Po zakupie samochodu z ważnymi wszystkimi dokumentami, czy ubezpieczenie obowiązkowe traci ważność czy przechodzi z samochodem do momentu przerejestrowania i po. Ile jest czasu na to przerejestrowanie i czy do tego momentu można tym samochodem jeździć, jeżeli dokumenty są jeszcze na poprzedniego właściciela? Dziękuje.

Pozdrawiam Weronika G.

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, regulującą m.in. zasady ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w razie zbycia pojazdu, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie zostanie wypowiedziana w podanym wyżej terminie, wówczas będzie obowiązywać co najmniej do końca okresu, na jaki została zawarta. W praktyce oznacza to, że w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w innym, wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń i niewypowiedzenia umowy ubezpieczenia dotychczasowemu ubezpieczycielowi, możemy być zobowiązani do zapłacenia składki ubezpieczeniowej każdemu z nich.

Słowa kluczowe ubezpieczenia komunikacyjne