Legislacja

A gdy policjant zapyta…

24 kwietnia 2020

A gdy policjant zapyta…
(fot. Jolanta Michasiewicz)

A gdy policjant pojazd szkoleniowy i egzaminacyjny i zapyta?... Nadal zadawane są liczne pytania. Redakcja po pierwsze - informuje, iż nie jest upoważniona do interpretowania prawa, ale… zdecydowanie może wśród swoich Czytelników popularyzować znajomość prawa. Więc przypominamy powołując się na konkretne przepisy.

Podstawa prawna. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii. Rządowe Centrum Legislacji. Dziennik Ustaw RP 2020, pozycja 697 (2020.697) szczegółowo reguluje, uaktualnia i doprecyzowuje lub zmienia obowiązujące przepisy obowiązujące w stanie epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoB-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [kliknij].

OSK/WORD. Ośrodek szkolenia kierowców/wojewódzki ośrodek ruchu drogowego nie znajdują się w wykazie firm zawieszonych. Czyli – jak mówi nam zaprzyjaźniony policjant – szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców nie jest działalnością zawieszoną. Pamiętając, iż policjant nie może nadinterpretować obowiązującego prawa, a więc jeżeli nie ma innego powodu nie zatrzyma pojazdu szkoleniowego. Tu przywołajmy brzmienie Rozdziału 4 w/w rozporządzenia, gdzie nie znajdujemy osk czy word:

(…) Rozdział 4. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych. § 8. 1. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie: 1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności: a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki, b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), d) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), e) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30), f) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych, g) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z), h) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z), i) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z), j) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, k) związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568); 2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0); 3) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego. (…)

Katalog zadań niezbędnych. - Dobrze, że chociaż w ostatnią niedzielę stwierdzono w kolejnej wersji rozporządzenia, że wydawanie praw jazdy należ do katalogu „zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom” – komentował wczoraj Tomasz Matuszewski, a miał na myśli zapis:

(…) § 13. 1. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu: 1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom; (…) 2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu: (…) 6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; (…)

L-ka w ruchu drogowym. I tutaj mamy gotową odpowiedź na pytanie czy pojazdy z L-ka mogą przemieszczać się - zacytujmy wymienione rozporządzenie, tu jego § 5:

(…) § 5. Do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu: 1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; 2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; 3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu; 4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. (…)

Dystans pomiędzy instruktorem/egzaminatorem i kursantem. Oczywistym jest, że wszystkich nas obowiązują zasady bezpiecznych zachowań. Wśród nich pomieszczono bezpieczny – jak to określiło ministerstwo zdrowia – dystans pomiędzy osobami. Obowiązują 2 metry odstępu. Jednak eksperci uważają, że obowiązek odstępu nie dotyczy działań zawodowych, w ramach których niezbędne jest skrócenie dystansu wynikającego ze specyfiki pracy. Nie wynika to jednak wprost z rozporządzenia. Jak ten można zachować w pojeździe osobowym? - pytają Czytelnicy. Oczywiście nie da się, ale… w takiej sytuacji, czyli jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności skorzystamy tu z analogii do obowiązku nałożonego na zakład pracy, ten zobowiązany jest zapewnić:

(…) § 9. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 8 ust. 1: (…) 9. Do odwołania: (…) 3) zakłady pracy są obowiązane zapewnić: a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. (…)

Policjant, o którym wspomniałam powyżej wskazał także na przepis tratujący o określonym sposobie przemieszczania się:

(…) Rozdział 8. Nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych (…) § 17. 1. Do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje: (…) 2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400 i 462) oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących. (…)

Środki ochrony. O obowiązujących środkach ochrony osobistej wiemy już chyba wszyscy. Jednak powiedzmy raz jeszcze - do odwołania dotyczy nas obowiązek zakrywania ust i nosa. Jednak dla porządku przypomnijmy i te przepisy, przecież obowiązujące zarówno w ośrodkach egzaminowania i szkolenia – na terenie parkingów, placów manewrowych, w budynku, na sali, w pojeździe. Instruktorom, którzy już mają określone wątpliwości i piszą o uciążliwościach przypominamy, iż nie ma tu wyjątków, popatrzmy na lekarzy, pielęgniarki i innych pracowników służby zdrowia, którzy ubrani są w kombinezony ochronne, a tych nie mogą zdejmować po kilkanaście godzin:

(…) § 18. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa: (…)

Podczas kontroli drogowej. Pamiętajmy, iż funkcjonariusz podczas kontroli drogowej ma prawo poprosić nas o zdjęcie maseczki. W celu identyfikacji lub weryfikacji naszej tożsamości. Policjanci zachowują właściwy dystans, porozumiewają się przez nieznacznie uchyloną szybę. Umożliwiają - jeżeli jest taka prośba kontrolowanego – do zapoznania się z filmu z policyjnego wideorejestratora bez konieczności wsiadania do radiowozu. Ogólne przepisy regulujące kontrole drogowe obowiązują. Nadal sprawdzane są dokumenty kierowcy, dane w systemie teleinformatycznym, stan techniczny auta, nadal sprawdzany i spisywany jest stan drogomierza itd. - oczywiście w sposób maksymalnie bezpieczny. Życie zweryfikowało pewne postępowania. Nadal nie wysiadamy z auta, jednak możliwe jest okazanie dokumentów zza zamkniętej szyby okna. Jak już pisaliśmy - policja ze względu na pandemię - za bezpieczniejsze uznała alkomaty z wymiennymi jednorazowymi ustnikami. Przy okazji policjanci przypominają, że funkcjonariusze nie dają wiary zapewnieniom kierowców, że alkohol w organizmie pojawia się na skutek używania środków do dezynfekcji rąk – o czym już kilkakrotnie pisaliśmy.

(…) § 18. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa: (…) 4. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku: 1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, (…)

Jako podsumowanie. Jeden z naszych miłych Czytelników wskazał także na przepis:

(…) Rozdział 5. Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności. § 14. 1. Do odwołania zakazuje się: 1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631); 2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami naj-bliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu. 2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

(jm)