Legislacja

A procedury wydawania PKZ?

1 kwietnia 2022

A procedury wydawania PKZ?
Projekt z 1.2.2022. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia… zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami [kliknij] (screen)

Do 30 grudnia 2021 r. czekaliśmy na publikację znowelizowanego taryfikatora mandatów, który zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia. Dziś szkoleniowcy, egzaminatorzy i kierowcy zawodowi równie niecierpliwie oczekują na rozporządzenie, które wprowadza zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania z dniem 6 kwietnia br. Tymczasem brakuje także rozporządzenia regulującego procedury wydawania profilu kierowcy zawodowego.

1 lutego br. Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia… zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami [kliknij]. Jak uzasadniono: - Prace nad wydaniem przedmiotowego rozporządzenia wszczęto wskutek przyjęcia przez Sejm w dniu 14 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997), która stanowi wdrożenie do prawa polskiego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/645 zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Ustawodawca wprowadził elektroniczną procedurę wpisu potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego przez kierowców zawodowych. Z dniem 6 kwietnia br. proces ten będzie wyłącznie cyfrowym na wzór analogicznego stosowanego w ramach procesu uzyskiwania prawa jazdy. Jak podkreślone w przywołanym uzasadnieniem: - Co oznacza, że przed rozpoczęciem szkolenia w ośrodku szkolenia zarówno w zakresie odpowiedniej kwalifikacji jak i w zakresie szkolenia okresowego należy zarejestrować się w systemie teleinformatycznym starosty. Uzyskuje się to przez zgłoszenie do starosty i uzyskanie elektronicznego "profilu kierowcy zawodowego”. I właśnie tutaj pojawia się problem - znowelizowanego aktu wykonawczego nadal nie ma. Rozporządzenie nie jest jeszcze podpisane, albowiem gdyby tak było, ten fakt już byłby odnotowany w RCL w wykazie aktów oczekujących na publikację. Więcej - w przygotowaniu aktu współpracują trzy resorty: infrastruktury, cyfryzacji oraz administracji i spraw wewnętrznych. Nie jest łatwo.

W „Ocenie skutków regulacji” zapisano: - Konieczne jest wprowadzenie procedury przed wejściem w życie przepisów ustawy. Będziemy niezwłocznie informowali o zmianach aktualnego stanu rzeczy. (jm)