Legislacja

Art. 46b pkt 13 - ustawowy nakaz zakrywania ust i nosa

3 listopada 2020

Art. 46b pkt 13 - ustawowy nakaz zakrywania ust i nosa
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

Jest podstawa prawna dla karania za niezasłanianie ust i nosa. 28. października br. uchwalony został ostateczny tekst - po rozpatrzeniu poprawek Senatu - ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-191. Ta tzw. ustawa o dobrym samarytaninie określa też, że mandaty będą wyższe, z kolei przedsiębiorcy niestosujący się do ograniczeń stracą dotacje pomocowe.

Podstawa prawna. „Art. 15. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) wprowadza się następujące zmiany: (…) 2) w art. 46b: (…) c) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 13 w brzmieniu: „13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.”; (…)

Po wejściu w życie uchwalonej ustawy osoby unikające/ignorujące zakrywanie ust i nosa nie mogą już kwestionować obowiązku. Za niestosowanie się do zakazu w określonych okolicznościach i miejscach-obszarach zapłacą grzywnę. Dotychczas przywołany art. 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. 2020.1845), która stanowiła podstawę wydania rozporządzenia dopuszczał nakładanie tego obowiązku jedynie na osoby chore i podejrzane o chorobę. Dlatego też sprawy trafiające do sądów najczęściej były umarzane.

Mandaty. „W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.”; I jeszcze jeden cytat: „Art. 9. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423) w art. 96 po § 1bc dodaje się § 1bd i 1be w brzmieniu: „§ 1bd. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, o których mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń, można nałożyć grzywnę w wysokości do 1000 zł.Dziś za wykroczenie w postaci niezasłaniania nosa i ust lub nieprawidłowe noszenie maseczki będzie traktowane jako wykroczenie i może być nałożony mandat karny w wysokości 500 zł.

Kompetencje nakładania grzywien. Rozszerzono też katalog podmiotów, które mogą nakładać kary, na wszystkie służby mające kompetencje do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym. „Po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu: „4a. Wojewoda oraz minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane osobowe zawarte w wykazach, o których mowa w ust. la, oraz uzyskane w postępowaniach o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii. 4b. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w przypadku: 1) policjantów - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Głównego Policji; 2) funkcjonariuszy Straży Granicznej - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej; 3) strażaków pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej; 4) funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Służby Ochrony Państwa.”.

Wymienione służby będą mogły zgłosić sprawę do sądu. Grzywna sądowa w tej sprawie może wynosić 5000 złotych. Do tej pory sanepid mógł nałożyć karę administracyjną za niestosowanie się do przepisów w kwocie od 5000 do 30000 złotych. (jm)

Słowa kluczowe koronawirus Sejm RP Senat RP