Legislacja

Minister w sprawie sytuacji w word-ach

3 listopada 2020

Minister w sprawie sytuacji w word-ach
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Do ministra infrastruktury zaadresowana została interpelacja poselska w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców. Rafał Weber w imieniu resortu potwierdza, iż prowadzone są prace nad zmianą przywołanego aktu. Odpowiada także na pytanie w sprawie konsultacji – jak to zostało nazwane – na płaszczyźnie przyszłych rozporządzeń.

Zgłoszony problem. Poseł Jan Kanthak skierował – o czym pisaliśmy - do ministra infrastruktury interpelację nr 11685 w sprawie funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Oceniał, iż wprowadzona ostatnio nowelizacja rozporządzenia w sprawie egzaminowania kandydatów na kierowców wywołała wiele problemów, a te mogą wpływać także na pogorszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Autor interpelacji opisał je. Wymienił zmniejszenie środków finansowych przekazywanych z WORD-ów, a przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też wskazywał na pogarszanie się jakości usług ośrodków, czy wzrost zagrożenia korupcyjnego wobec obniżenia wynagrodzenia egzaminatorów. J. Kanthak pytał o ewentualne plany zmianę nowelizacji rozporządzenia. Konkludował: - Czy Ministerstwo Infrastruktury zwiększy zakres oraz częstotliwość konsultacji z jednostkami wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na płaszczyźnie przyszłych rozporządzeń?

Odpowiedź resortu infrastruktury. Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Rafał Weber udzielił odpowiedzi w imieniu resortu. Minister potwierdził, iż obowiązujące z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019.1206) w zasadniczy sposób przeorganizowało pracę WORD. Tak np. wprowadzone rozwiązania prawne wymusiły wskazanie jednoznacznej i dokładnej godziny o której będzie przeprowadzany egzamin państwowy, zarówno jego części praktycznej, jak i teoretycznej, dla każdej osoby egzaminowanej. Dokonano także zmiany polegającej na wskazaniu maksymalnej liczby egzaminów jakie może przeprowadzać konkretny egzaminator w ciągu dnia. Wskazano jak długo w ciągu dnia egzaminator może pracować.

- W związku z wprowadzeniem tych przepisów podjęto decyzję o monitorowaniu ich stosowania w celu sprawdzenia ich działania w praktyce i ewentualnej poprawy ich działania w kierunku uelastycznienia ich stosowania. Wszystkie zaproponowane zmiany miały na celu poprawę komfortu przystępowania do egzaminu państwowego na prawo jazdy przez osoby egzaminowane, a także umożliwienie egzaminatorom spokojne wykonywanie oceny osób egzaminowanych bez presji, że do przeegzaminowania w ciągu dnia jest jeszcze kilkanaście osób – informuje R. Weber. I? – W związku z zebranymi w trakcie monitoringu uwagami oraz wnioskami poszczególnych organizacji społecznych obecnie trwają prace nad nowelizacją powyższego rozporządzenia.

W kwestii zwiększenia zakresu oraz częstotliwości konsultacji z jednostkami Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na płaszczyźnie przyszłych rozporządzeń wiceminister informuje, że zarówno Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego jak również Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów od lat są stronami uzgodnień społecznych prowadzonych w ramach prac legislacyjnych nad projektami kolejnych rozporządzeń czy ustaw. - Ministerstwo Infrastruktury także regularnie zasięga stanowiska tych podmiotów w sprawach ich dotyczących. Dodatkowo należy wskazać, że w ramach prac legislacyjnych projekty przesyłane są także do organów założycielskich i nadzorczych nad WORD czyli do Marszałków Województw – konkluduje odpowiadający na interpelację poselską. (jm)

Słowa kluczowe egzamin na prawo jazdy WORD