Legislacja

Będą zmiany w drogowych kontrolach technicznych

26 maja 2017

Będą zmiany w drogowych kontrolach technicznych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Dokonuje ono wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowanych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE. W projekcie przewidziano następujące zmiany: zaktualizowanie odnośników określających wdrażane akty UE; uzupełnienie definicji o niezbędne nowe pojęcia: pojazd określonej kategorii; mobilnej stacji kontroli drogowej; wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej; dookreślenie zakresu stosowania nowej dyrektywy, który został poszerzony o ciągniki kołowe kat. T5; wprowadza nowe przepisy, które uwzględniają m.in. kategoryzację usterek, kontrolę zabezpieczenia ładunku oraz wymagania stawiane kontrolującym uprawnionym do szczegółowej kontroli technicznej. Zmienione mają być także dotychczasowe załączniki w części dotyczącej metodyki kontroli i kryteriów oceny zabezpieczenia przewożonego ładunku. Tak więc zmianie ulega przede wszystkim wzór protokołu kontroli wraz z wykazem kontrolnym, metodyka badań oraz kryteria oceny usterek stwierdzonych podczas kontroli, dodane określenia kontroli zabezpieczenia ładunku, która – zgodnie z dyrektywą – stanowi element drogowej kontroli technicznej. Projekt oddziałuje na Inspekcję Transportu Drogowego oraz kierujących pojazdami użytkowymi (zabezpieczenia ładunku). Trwają konsultacje międzyresortowe, pismem z dnia 25 maja. Uwagi do projektu mają być zgłoszone do 29 maja. Nowela rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 20 maja 2018 r. (jm)