Legislacja

Będzie doprecyzowanie przepisów dot. kupna/sprzedaży pojazdu

20 sierpnia 2021

Będzie doprecyzowanie przepisów dot. kupna/sprzedaży pojazdu
(fot. PEXELS)

W trakcie posiedzenia - 12 sierpnia br. - Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiciel resortu infrastruktury potwierdził potrzebę i zapowiedział doprecyzowanie przepisów dotyczących zgłaszania zbycia lub nabycia pojazdu.

W trakcie posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiciel resortu infrastruktury zapowiedział podjęcie prac nad doprecyzowaniem przepisów dotyczących zgłoszenia kupna i sprzedaży pojazdu. Według obowiązującego stanu prawnego nie ma określenia czy należy to zrobić w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania, czy w tym w którym pojazd jest zarejestrowany. Właściciel pojazdu ma w terminie 30 dni zawiadomić starostę o zmianach. Kwestia dotyczy art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym: Art. 78. 2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: 1) nabyciu lub zbyciu pojazdu; (…).

Kwestię podjęła Unia Metropolii Polskich zwracając uwagę, iż przywołany przepis budzi wątpliwości interpretacyjne. I faktu zmiany linii orzeczniczej - sądy administracyjne zaczęły orzekać, że właściwość organu należy ustalać według rejestracji pojazdu. Np. Naczelny Sąd Administracyjny postanowienie z 8 czerwca 2021 r., sygn. akt II GW 25/21; z 27 maja 2021 r., sygn. akt II GW 19/21 oraz II GW 11/21; z 8 czerwca 2021 r., sygn. akt II GW 22/21 oraz sygn. akt II GW 23/21.

W piśmie z 19 lipca 2021 r. zaadresowanym do ministra infrastruktury Unia uzasadniała: - do początku 2021 roku linia orzecznicza NSA wskazywała, że właściwym do przyjęcia zgłoszenia zbycia pojazdu jest prezydent miasta (starosta) właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby wnioskodawcy. Takie uregulowanie było korzystne i czytelne dla obywatela.

Przyszła zmiana - wg resortu - ma zobowiązywać zbywającego/nabywającego pojazd do zgłoszenia faktu w swoim miejscu zamieszkania, właściwym ma być prezydent miasta/starosta. Jednocześnie w imieniu Ministerstwa Infrastruktury poinformowano, że przepis ten zostanie doprecyzowany przy okazji większej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. (jm)