Legislacja

Zmiana rozporządzenia dot. nakładania mandatów

23 kwietnia 2019

Zmiana rozporządzenia dot. nakładania mandatów
Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Z dnia 11 kwietnia 2019 r. [kliknij]

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało – przygotowany przez ministerstwo sprawiedliwości - projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Akt stanowi dostosowanie treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2017.613 z późn. zm.) do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (2018.2077).

Podstawa zmian. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2017.613 z późn. zm.), podstawą prawną projektu jest ustawa - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (2018.574), a dokładnie jej art. 96 §3, który brzmi: „§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu karnego oraz szczegółowy sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, mając na względzie potrzebę ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach.”

Zakres zmian: Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2077) zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie postępowania mandatowego. Działania legislacyjne polegają na:

1) Zmianie doprecyzowującej sposób wypełniania formularza mandatu. I tak, na mocy art. 4 pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, został zmieniony przepis art. 97 § 3 oraz art. 98 § 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (2018.475, z późn. zm.), które od dnia 1 maja 2019 r. stanowią, iż funkcjonariusz nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego jest obowiązany wskazać jej wysokość, określić zachowanie stanowiące wykroczenie, datę i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną, a także poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.

2) Dodaniu regulacji w zakresie doręczenia odcinków formularza ukaranemu mandatem karny zaocznym. Jak czytamy w uzasadnieniu zmian - wymieniona nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadziła obowiązek doręczenia mandatu karnego zaocznego sprawcy obok dotychczasowej regulacji przewidującej pozostawienie mandatu w takim miejscu, z którego sprawca będzie mógł go niezwłocznie odebrać.

3) Z racji wydłużenia z 7 do 14 dni terminu do uiszczenia grzywny (co jest z kolei związane ze wspomnianym zastępczym lub pośrednim sposobem doręczenia mandatu karnego zaocznego) zmianie uległ sposób liczenia terminu uiszczenia grzywny, tj. od dnia wystawienia mandatu bądź jego doręczenia a prawomocność mandatu karnego zaocznego następuje z chwilą uiszczenia uprawnionemu organowi grzywny we wskazanym terminie.

4) Wobec powyższego dostosowano także treść wzorów formularzy mandatów karnych będących załącznikami do zmienianego rozporządzenia (proponowane wzory poniżej) oraz wprowadzono przepisy przejściowe dotyczący możliwości stosowania formularzy mandatów karnych wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych do czasu wyczerpania ich nakładów, jednak nie dłużej niż 4 miesiące od daty obowiązywania aktu oraz oczywiście po dokonaniu w ich treści stosownej korekty.

Podmioty na które oddziałuje zmiana: - Policja - 98 670 funkcjonariusze (stan na 1 stycznia 2019 r.) - ITD - ok. 700 inspektorów; - straże gminne (miejskie) - 8710 strażników. I oczywiście – uczestnicy ruchu drogowego.

Stan prac. Trwają uzgodnienia międzyresortowe. Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 1 maja 2019 r. (jm)