Legislacja

Brak w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

9 stycznia 2018

Brak w ustawie - Prawo o ruchu drogowym
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie braku w ustawie - Prawo o ruchu drogowym zdefiniowania rodzaju badania technicznego pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej - jako informacje o badaniu do CEPiK 2.0 poseł Piotr Król złożył interpelację adresując ją do ministra cyfryzacji oraz ministra infrastruktury i budownictwa.

Luka w ustawie? Poseł zwraca uwagę, iż obowiązujący od 13 listopada 2017 r. art. 80ba ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym nałożył na stacje kontroli pojazdów obowiązek przekazywania informacji o wykonanych badaniach technicznych. W funkcjonującym katalogu w systemie CEPiK 2.0 Ministerstwa Cyfryzacji nie zawarto badań dotyczących pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy tzw. HAK oraz wykonania zastępczej tabliczki znamionowej lub nadania nowej cechy identyfikacyjnej. I kontynuuje: art. 81 ust. 2 cyt. ustawy stanowi, że badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi dotyczącego pojazdu zabytkowego. W zamkniętym katalogu badań okresowych i wymienionych dziesięciu badań dodatkowych brak jest wspomnianych badań HAK i CECHA IDENTYFIKACYJNA. Podobnie w § 2 i § 3 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach enumeratywnie wymieniono rodzaje badań i nie zawarto wspomnianych badań dodatkowych. W art. 71 ust. 4 cyt. ustawy użyto sformułowania, że wpis HAK do dowodu rejestracyjnego może być dokonany na podstawie badania technicznego. W § 6. ust. 8, cyt. rozporządzenia co prawda wspomniano, że adnotację w zaświadczeniu z badania technicznego o treści HAK dokonuje diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu. Jednak również nie wskazano rodzaju: okresowe czy dodatkowe. Dalej czytamy: starosta właściwy w sprawach rejestracji wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych na pojazd w przypadkach określonych w art. 66a ust. 2 cyt. ustawy. Nabite przez stacje kontroli pojazdów nowe cechy identyfikacyjne do dowodu rejestracyjnego i systemie CEP. We wspomnianym wcześniej katalogu nie przewidziano możliwości zgłoszenia takiej zmiany. Zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2016.1038) organ rejestrujący wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, zwanej dalej "tabliczką zastępczą". Brak we wspomnianym katalogu możliwości wyboru rodzaju badań HAK i CECHA IDENTYFIKACYJNA jest przyczyną nieprawidłowej teletransmisji badań ze stacji kontroli pojazdów do systemu CEPiK 2.0. I konkluzja interpelacji: W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Na jakim etapie jest wprowadzenie w Prawie o ruchu drogowym i rozporządzeniu wykonawczym jako badań dodatkowych HAK i nadania nowej cechy identyfikacyjnej i tabliczki znamionowej zastępczej oraz umieszczenie ich w katalogu CEPiK 2.0, co umożliwi stacjom kontroli pojazdów prawidłową teletransmisję dotyczącą wykonywanych badań technicznych pojazdów?

Odpowiadając Ministerstwo Cyfryzacji przyznaje, iż wśród badań dodatkowych rzeczywiście brak jest badania pojazdu w zakresie przystosowania do ciągnięcia przyczepy (HAK) oraz nadania nowej cechy identyfikacyjnej. Z tego też właśnie względu, z uwagi na obowiązujące w tym zakresie powyżej wskazane przepisy prawa, w funkcjonującym katalogu w systemie CEPIK 2.0. nie zawarto i nie uwzględniono – z przyczyn stricte formalno-prawnych - badań dodatkowych pojazdu w zakresie przystosowania do ciągnięcia przyczepy (HAK) lub nadania nowej cechy identyfikacyjnej. W odpowiedzi na interpelację minister Anna Streżyńska podkreśla: ten brak w katalogu nie jest przyczyną nieprawidłowej teletransmisji danych w zakresie przekazywanych przez stacje kontroli pojazdów do systemu CEPiK 2.0. Minister wskazuje, iż resort infrastruktury pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC65), który przewiduje rozwiązania także w tej kwestii. W momencie wypracowania ostatecznego kształtu znowelizowanych przepisów, rozpoczną się oczywiście prace w zakresie odpowiedniego dostosowania Centralnej Ewidencji Pojazdów w tym zakresie.

Odpowiadając Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - odpowiadającym jest tutaj podsekretarz stanu Marek Chodkiewicz - potwierdza, iż resort proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC65) wraz z 14 aktami wykonawczymi, który dokonuje wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE. Aktualnie projekt wraz z aktami wykonawczymi jest przed przekazaniem do akceptacji na Komitet Stały Rady Ministrów. Jak się więc dowiadujemy - w obszarze badań technicznych pojazdów rozszerzono katalog dodatkowych badań technicznych o badanie w celu sprawdzenia przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy i informacja w tym zakresie będzie przekazywana do systemu CEPiK 2.0 przez stację kontroli pojazdów. Natomiast sama procedura wydania decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych zgodnie z art. 66a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz umieszczenia numeru nadwozia, podwozia lub ramy jak również wydania zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej będzie realizowana przez Transportowy Dozór Techniczny. Dane w tym zakresie będą przekazywane do systemu CEPiK 2.0. przez organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów. Minister wskazuje także termin: - Nowe przepisy zgodnie z dyrektywą 2014/45/UE powinny być stosowane od 20 maja 2018 r. (jm)