Legislacja

Celem jest podnoszenie jakości infrastruktury pieszych

10 lutego 2020

Celem jest podnoszenie jakości infrastruktury pieszych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Działania resortu infrastruktury, o charakterze zarówno prawnym jak i ekonomicznym, mają na celu podnoszenie jakości infrastruktury przeznaczonej do ruchu pieszych, chociażby poprzez propagowanie zasad projektowania uniwersalnego w wymaganiach technicznych, a także poprzez budowanie świadomości potrzeb osób niepełnosprawnych wśród zarządców dróg publicznych oraz projektantów działających na ich zlecenie – informuje Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury. Niemniej trwają prace nad nową strukturą wymagań technicznych – dowiadujemy się.

- Czy ministerstwo kontroluje jakość istniejącej infrastruktury drogowej pod względem dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami – pytał – o czym pisaliśmy na łamach tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS - poseł Franciszek Starczewski. My chcielibyśmy, aby kierowcy uświadomili sobie jak wiele mogą zrobić dla bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, tych poszkodowanych przez los, ale także matek z wózkami, osób starszych. Ktoś powiedział – rodzimy się jako piesi, dopiero później stajemy się kierowcami.

Obowiązujące przepisy. W odpowiedzi na zapytania wiceminister Rafał Weber informuje obecnie kwestie parametrów dróg publicznych uregulowane są w głównej mierze w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.). Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 3 tego rozporządzenia warunki techniczne w nim określone, przy zachowaniu m. in. przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), zapewniają niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. - Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że obowiązujące normy prawne w sposób jednoznaczny wymagają od inwestorów i projektantów projektowania infrastruktury w sposób uwzględniający potrzeby osób niepełnosprawnych – podkreśla Weber.

Nowa struktura wymagań technicznych. Jednocześnie w resorcie – jak się dowiadujemy - trwają prace nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, które mają zastąpić obowiązujące dziś przepisy technicznobudowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych. I tutaj głównym założeniem podejmowanych prac jest odejście od systemu obligatoryjnych przepisów prawa na rzecz norm nieobligatoryjnych, prezentujących aktualną i sprawdzoną wiedzę, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie ramowych wymagań funkcjonalnotechnicznych określonych prawem. Wymagania mają być bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb wszystkich uczestników ruchu drogowego. I doprecyzowano, iż wymagania obligatoryjne określone będą w formie przepisów techniczno-budowlanych, normy zaś przyjmą postać wytycznych i katalogów typowych rozwiązań rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu.

Chodniki. Zgodnie ze wstępną propozycją Wykonawcy minimalna szerokość użytkowa chodnika odsuniętego od jezdni nie będzie mogła być mniejsza niż 1,8 m (obecnie 1,5 m), tzn. będzie umożliwiała bezpieczne wyminięcie się dwóch wózków inwalidzkich. Jednocześnie nie przewiduje się, aby standardowa szerokość chodnika usytuowanego przy jezdni (2,0 m) miała ulec zmianie, lecz doprecyzowane zostaną kwestie stosowania odpowiednich skrajni, eliminujące możliwość projektowania przestrzeni, w której jednocześnie pojawia się pieszy i elementy pojazdu poruszającego się po jezdni – informuje R. Weber. (jm)