Legislacja

Co to jest komunikacja miejska?

13 marca 2018

Co to jest komunikacja miejska?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Trwają konsultacje kolejnego (siódmego) projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Te dobiegają końca, ale nie jest to - jak się okazuje - łatwe zadanie. Przypomnijmy w projekcie m.inn. pomieszczono nową definicję dworca, komunikacji miejskiej, linii komunikacyjnej, przewoźnika, wojewódzkich przewozów pasażerskich, obok znajdujemy tam elementy zmian dotyczące elektromobilności i inne.

Co to jest komunikacja miejska?Komunikacja miejska - przewozy pasażerskie wykonywane wyłącznie w granicach miasta na prawach powiatu lub gminy o statusie miasta oraz gminne lub powiatowe przewozy pasażerskie wykonywane odpowiednio w granicach gminy o statusie miasta lub miasta na prawach powiatu oraz miast i gmin powiązanych z nimi komunikacyjnie, jeżeli zostało zawarte porozumienie międzygminne dotyczące powierzenia zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego lub gminy te należą do związku międzygminnego lub związku powiatowo - gminnego mających za zadanie realizację publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitalne przewozy pasażerskie. Eksperci podkreślają, iż nowym elementem w tym projekcie jest poszerzenie zakresu ustawy do całego publicznego transportu zbiorowego, a nie ograniczono tylko do przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Ta zmiana dotyczy także przywołanej definicji. - Definicja ta przesądza, że gminne przewozy pasażerskie, organizowane przez gminę miejsko-wiejską, nie będą miały statusu komunikacji miejskiej, a więc możliwe będzie w nich refundowanie ulg ustawowych z budżetu państwa - komentuje ten sam ekspert.

Jak czytamy w uzasadnieniu - projekt ustawy ma na celu poprawę funkcjonowania przewozów drogowych osób w transporcie publicznym, zapewnienie spójności komunikacyjnej kraju, eliminowanie tzw. białych plam transportowych w rejonach gdzie regularna komunikacja autobusowa nie istnieje lub funkcjonuje w wymiarze niezaspokajającym podstawowych potrzeb komunikacyjnych obywateli, a także przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu obywateli zamieszkałych na terenach oddalonych od aglomeracji miejskich. Ostatni udostępniony przez Rządowe Centrum Legislacji projekt opatrzony jest datą 16 lutego 2018 r. i od tej daty przewidziano 30-dniowe konsultacje. (jm)