Legislacja

Cudzoziemiec wnioskuje o prawo jazdy

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

28 maja 2006

W najbliższy poniedziałek wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Ustawodawca zobowiązuje, iż osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie, o tym że przebywa na terytorium Polski co najmniej 185 dni (w roku kalendarzowym), a wynika to z powodu więzi osobistych lub zawodowych. Cudzoziemiec do wniosku o wydanie dokumentu dołącza dodatkowo kserokopie karty pojazdu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium RP, lub zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Tekst ujednolicony dostępny w: <a href="http://www.grupaimage.com.pl/?s=sklep&id=93">PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy</a>, poz. 503g (Aktualizacja 44 w druku – wersja papierowa; dostępna drogą internetową – wersja elektroniczna) oraz Opiekun Abonentów – 0-502-659-431.