Legislacja

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – konsultacje

6 października 2021

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu – konsultacje
(fot. PEXELS)

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Zmiany wejdą w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.

Zmiany. Opublikowany pod numerem wykazu zmian - 149 projekt rozporządzenia [kliknij] nowelizuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (2004.2856 z późn. zm.) i jest związany z koniecznością dostosowania tego rozporządzenia do przepisów art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2020.1517). Te ostatnie wchodzą w życie z dniem określonym w opublikowanym przez Ministra Cyfryzacji komunikacie z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego (2021.1521) [kliknij], tj. z dniem 31 stycznia 2022 r. - o czym pisaliśmy [kliknij].

Zakres nowelizacji. Jak to uzasadniają autorzy projektu: - Dostosowanie przepisów jest związane z rozszerzeniem katalogu pojazdów czasowo wycofywanych z ruchu o samochody osobowe, których konieczne jest dokonanie naprawy wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b  oraz pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.), oraz w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Wymaga to odpowiednio w nowelizowanym rozporządzeniu:

- określenia, stosownie do delegacji art. 78a ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wysokości opłaty za czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego, o którym mowa w art. 78a ust. 2 pkt 5 ww. ustawy,

- doprecyzowania w § 1 ust. 2 pkt 2 poprzez dodanie w definicji „organu rejestrującego” wojewody mazowieckiego, uwzględniając, że po zmianie przepisów możliwość czasowego wycofania pojazdów z ruchu będzie rozszerzona o samochody osobowe, a więc również w praktyce będzie mogła dotyczyć pojazdów rejestrowanych na tablicach dyplomatycznych przez wojewodę mazowieckiego. Dotychczas możliwość ta dotyczyła tylko tzw. „pojazdów użytkowych” czyli np. ciągników samochodowych.

- doprecyzowania w § 1 ust. 2 pkt 3, aby w definicji „właściciela pojazdu” uwzględniony był również podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2, stosownie do zmienionego brzmienia art. 78a ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

- uwzględnienia możliwości skrócenia okresu czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego na pisemny wniosek właściciela pojazdu, ale z uwzględnieniem art. 78a ust. 4a i 4c ustawy

Zasadna jest również zmiana brzmienia załącznika nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia określającego „Wzór wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu”, celem dodania do wzoru, w punkcie określającym załączniki wymagane do wniosku, oświadczenia, o którym mowa w art. 78a ust. 4b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Obowiązywanie. Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wynika z terminu określonego w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego tj. z dniem 31 stycznia 2022 r. Wejście w życie przepisów ustawowych, do których dostosowywane jest nowelizowane rozporządzenie, zostało w ww. ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 1517) powiązana z wydaniem komunikatu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego (art. 17).

Konsultacje projektu. Opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu wraz z uzasadnieniem i OSR [kliknij] podlega konsultacjom w terminie do 18 października. (jm)