Legislacja

Czy projekt w sprawie opłat za badania techniczne pojazdów przepadnie?

21 lutego 2023

Czy projekt w sprawie opłat za badania techniczne pojazdów przepadnie?
(fot. PIXABAY)

Opłaty za badania techniczne pojazdów niezmiennie pozostają na tym samym poziomie od 18 lat. W Sejmie projekt jest, ale czy zdąży być uchwalony przed końcem obecnej kadencji? Właśnie w tej sprawie interweniuje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Istnieje obawa, iż zgodnie z zasadą dyskontynuacji, nie będzie on podlegał przekazaniu parlamentowi nowej kadencji.

Procedowanie ustawy. 9 sierpnia 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2540 [kliknij]), poświęcony wprowadzeniu zmian w systemie badań technicznych pojazdów. Dziesięć dni później skierowano go do I czytania na 61. posiedzeniu Sejmu, po miesiącu - 14 września odbyło się owo czytanie, po rozpatrzeniu skierowane zostało do Komisji Infrastruktury, która powołała podkomisję specjalną, ta przygotowała sprawozdanie wraz z jednolitym tekstem procedowanej ustawy. Wypracowano poprawki choć nie w pełni uwzględniające stanowisko przedsiębiorców prowadzących badania. W niej jest zapisane: - Ustawa wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2023 r. Niestety dokument nie trafił pod obrady do dzisiaj. Jak przywołuje Biuro RPO termin był kilkakrotnie przedłużany, obecnie wyznaczony na 10 lipca 2023 r.

Interwencja RPO. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pisze do ministra infrastruktury w sprawie w/w przywołanej ustawy [kliknij]: - Zgodnie z art. 84a ust. 2 projektu, wydając rozporządzenie, o którym mowa w art. 84a ust. 1 ustawy, minister ds. transportu uwzględni warunki techniczne pojazdów podlegających badaniu technicznemu, konieczność ujednolicenia stosowanych dokumentów i koszty wykonywania badań. Resort powiadomił, że projekt jest obecnie procedowany w sejmowej Komisji Infrastruktury. Gdy wejdzie w życie, Minister Infrastruktury będzie obowiązany do określenia w rozporządzeniu wysokości opłat za przeprowadzenie badań. W odpowiedzi MI po raz kolejny nie przedstawiło merytorycznego stanowiska odnośnie do tego, czy ustalone rozporządzeniem MI z 29 września 2004 r. stawki opłat za badania pojazdów - które nie uwzględniają aktualnych kosztów wykonywania badań - spełniają wymogi wynikające z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zakresie realizacji wytycznych zawartych w art. 84a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym. Fakt procedowania zmian przepisów, kwestionowanych przez organizacje przedsiębiorców prowadzących badania pojazdów, nie zwalnia MI z udzielenia RPO wyjaśnień, o które zwrócił się 17 sierpnia 2022 r. I dalej: - Uzyskanie stanowiska resortu co do konstytucyjności rozporządzenia ustalającego wysokość opłat jest tym bardziej zasadne, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż projekt nie zostanie uchwalony w obecnej kadencji parlamentu. Zgodnie z zasadą dyskontynuacji, nie będzie on podlegał przekazaniu parlamentowi nowej kadencji.

Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO, zwrócił się zatem do Renaty Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MI. Prosząc o ustosunkowanie się do kwestii zaniechania podwyższania opłat za badania techniczne pojazdów w aspekcie zgodności takiej bezczynności z wytycznymi prawodawcy zawartymi w art. 84a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym i jej wpływu na konstytucyjne prawa przedsiębiorców prowadzących stacje diagnostyczne oraz przedstawienie merytorycznego stanowiska MI (tekst poniżej).

Czy ta kolejna interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich będzie skuteczna? Czy ten zagrożony projekt zostanie ostatecznie uchwalony w obecnej kadencji Parlamentu? Co będzie z opłatami za badania techniczne na takim samym poziomie jak 18 lat wcześniej. Czy stacje diagnostyczne nie zbankrutują? Czy i kiedy resort odpowie? (jm)