Legislacja

Czy rzeczywiście ten projekt nie jest pilny?

16 stycznia 2019

Czy rzeczywiście ten projekt nie jest pilny?
(fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski)

Parlamentarna Komisja Sejmowa przewidziała na najbliższy czwartek posiedzenie poświęcone rozpatrzeniu projektu jej prac na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. Czy w tym harmonogramie znajdzie się projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny?

W listopadzie ubiegłego roku, a dokładnie 22., odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny, dotyczący zmian mających zapobiec nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego. Tekst odesłano do Komisji Infrastruktury, w celu - rozpatrzenia, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Oczywista praktyka w procesie procedowania projektów. Komisja zebrała się 5 grudnia ub. r.

Założenia projektu. W trakcie posiedzenia Komisji Infrastruktury, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł oto tak przybliżył cel regulacji: - projekt ma na celu likwidację procederu nieuprawnionego cofania stanu licznika (drogomierza) w pojeździe mechanicznym. Proponowana zmiana ma wypełnić istniejącą lukę w przepisach, gwarantując pewność obrotu, zapobiegając nieuczciwym praktykom osób sprzedających pojazdy mechaniczne. Jednocześnie ma na celu zlikwidowanie procederu polegającego na oferowaniu usług zaniżania wskazań licznika w pojeździe mechanicznym. Projekt składa się z dwóch części - zmian w Kodeksie karnym oraz w Prawie o ruchu drogowym. Jeśli chodzi o ten drugi element, projekt nakłada nowe obowiązki prawno-administracyjne na posiadaczy pojazdów, na właścicieli i na określone służby państwowe. Jeśli chodzi o zmiany w szeroko rozumianym prawie karnym, projekt penalizuje nieuprawnioną zmianę wskazania drogomierza, nieuprawnioną ingerencję w prawidłowość pomiaru oraz zlecenie tych czynów innej osobie. Jeśli chodzi o Kodeks wykroczeń, chodzi o nieuprawnioną wymianę drogomierza czy też niewykonanie obowiązków związanych z procedurą wymiany drogomierza.

Wstrzymanie procedowania. Biuro Analiz Sejmowych w uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury wnioskowały o wstrzymanie prac do czasu rozpatrzenia równolegle procedowanego projektu ministra infrastruktury dot. stacji kontroli pojazdów, który jest w kilku punktach zbieżny tym dotyczącym drogomierzy. - Aby nie doprowadzić do pewnego chaosu legislacyjnego, (…) w dniu wczorajszym został przyjęty projekt, który zmienia numerację, do której odwołują się przepisy w tym projekcie. Konieczne jest dostosowanie i zestrojenie obu projektów. W chwili obecnej nie jest możliwe wpisanie do tego projektu numeracji z państwa projektu, który był przedmiotem prac wczoraj, ponieważ nie jest on jeszcze ustanowionym prawem. Takie odniesienie się do numeracji byłoby błędne - uzasadniano. Podsekretarz Marcin Warchoł potwierdził: - Projekt nie jest pilny. Uwagi Biura Legislacyjnego oraz Ministerstwa Infrastruktury są w tym względzie zasadne. Spokojnie możemy poczekać. Dziś jest przewidziane drugie czytanie, więc trzeba by - panie przewodniczący - złożyć wniosek do pana marszałka o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Przewodniczący Komisji, poseł Bogdan Rzońca podsumował: - Procedujemy nad inną ustawą i może zajść taka okoliczność, że przepisy będą się nakładać. Dopóki nie ma nowej ustawy, nie można procedować nad ustawą z druku nr 2878 i odwoływać się do przepisów ustawy, której nie ma. Tak też się stało, tymczasem przywołana ustawa nie została uchwalona. Czyli termin „do momentu ogłoszenia” także stał się bezterminowy.

Apel o wznowienie prac. Z datą 7 stycznia br. Związek Dealerów Samochodowych (ZDS), występując także w imieniu innych organizacji motoryzacyjnych, zaapelował do marszałka Sejmu, przewodniczącego Komisji Infrastruktury, ministrów sprawiedliwości i infrastruktury o pilne wznowienie prac nad ustawą. Wniosek uzasadniono: - „projekt wprowadzający penalizację zjawiska tzw. „kręcenia liczników” w pojazdach mechanicznych oraz wiele innych zmian prawnych mających na celu ograniczenie tego zjawiska, jest niezwykle istotny społecznie. Powoduje bowiem zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawnego autami używanymi i zwiększa zaufanie konsumentów do instytucji państwa, zabezpieczających prawnie interesy nabywców takich pojazdów. Projekt ten jest oczekiwany przez wszystkie organizacje reprezentujące polskich konsumentów i przedsiębiorców oraz w pełni akceptowany przez wszystkie partie polityczne reprezentowane w polskim parlamencie. Ponadto przepisy penalizujące zjawisko „cofania liczników” powszechnie obowiązują w innych krajach UE, w tym w krajach ościennych. Jako, że problem fałszowania wskazań liczników pojazdów przyjął w Polsce w ostatnich kilkunastu latach ogromną, niewyobrażalną wręcz skalę, istnieje konieczność jak najszybszego rozwiązania tego problemu poprzez uchwalenie przez polski parlament rozwiązań prawnych zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (druk nr 2878), o co niniejszym wnioskujemy”.

Poniżej pełen tekst wystąpienia ZDS, który na prośbę redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS, przesłał nam rzecznik prasowy Związku. (jm)