Legislacja

Emocje na rynku przewozu osób

22 stycznia 2019

Emocje na rynku przewozu osób
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, przeprowadzono konsultacje publiczne, zgłoszono uwag i opinii. Posłanka Magdalena Błeńska ocenia, iż wiele z nich nie uwzględniono. Resort po raz kolejny uzasadnia, iż zmiany są proponowane dla zapewnienia odpowiednich warunków konkurencji przedsiębiorcom tej branży konieczne jest stworzenie jasnych i równych warunków działania, mówi też o bezpieczeństwie obywateli.

Projekt ustawy o transporcie drogowym. Uzasadniając potrzebę wprowadzenia zmian resort uzasadniał, iż na rynku przewozu osób samochodami osobowymi funkcjonują podmioty, których działalność polega na pośrednictwie w przekazywaniu zleceń przewozowych, złożonych za pomocą aplikacji mobilnych, pomiędzy pasażerami a kierowcami. I ta właśnie działalność nie jest obecnie uregulowana przepisami prawa. I tu mamy istotę celu nowelizacji, czyli uregulowanie działalności podmiotów pośredniczących przy zlecaniu usług przewozu osób, zapewnienie równych warunków konkurencji na rynku i szans w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w przewozach osób, oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa pasażerów. - Zaproponowane rozwiązania uwzględniają istotne aspekty organizacji rynku drogowego przewozu osób, w tym funkcjonowanie nowych modeli firm. Obowiązek posiadania licencji na pośrednictwo przy przewozie osób i warunków z tego wynikających przez wszystkich pośredników, ma na celu wprowadzenie równych i uczciwych zasad prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze rynku - informuje resort.

Zakres zaproponowanych zmian. Wśród proponowanych zmian resort przewidział wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowców lub taksówką; wprowadzenie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób; ustanowienie konkretnych obowiązków dla pośredników przy przewozie osób; wprowadzenie wymogu niekaralności za przestępstwa wynikające z art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (przy ubieganiu się o licencję na przewóz taksówką); zmiana przepisów dotyczących przestrzegania czasu pracy kierowców w stosunku do samozatrudnionych kierowców wykonujących przewóz drogowy; zniesienie niektórych wymogów w celu uzyskania przez przedsiębiorcę licencji na samochód osobowy i pojazd samochodowy konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; obniżenie wysokości opłat za uzyskanie licencji na samochód osobowy oraz na pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, do poziomu opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze m. st. Warszawy; zniesienie limitu w zakresie liczby mieszkańców, od którego rada gminy może wprowadzić obowiązek dla przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy taksówkami lub kierowcy przez niego zatrudnionego, zdania egzaminu z topografii miejscowości oraz znajomości przepisów prawa miejscowego; zniesienie obowiązkowych szkoleń zakończonych egzaminem z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego i utrzymanie możliwości przeprowadzania wyłącznie egzaminów
w zależności od decyzji rady gminy; obniżenie poziomu maksymalnej opłaty za przeprowadzenie egzaminu z topografii miejscowości i znajomości prawa miejscowego, która nie będzie mogła przekroczyć 200 zł; zmiana przepisów dotyczących postępowania przedsiębiorcy w związku ze zmianą pojazdu, na który została wydana licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; wprowadzenie procedury związanej z możliwością blokowania przeznaczonych do wykonywania pośrednictwa przy przewozie osób programów komputerowych, numerów telefonów, aplikacji mobilnych, platform teleinformatycznych albo innych środków przekazu informacji po stwierdzeniu wykonywania pośrednictwa przy przewozie osób bez wymaganej licencji; wprowadzenie mechanizmu cofnięcia licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób; dodanie do katalogu sankcji za naruszenia z tytułu niestosowania się do przepisów ustawy o transporcie drogowym, kar wynikających z tej nowelizacji.

Interpelacja poselska. Posłanka Magdalena Błeńska w swojej interpelacji zadaje ministrowi infrastruktury pytania dotyczące projektowanych regulacji w kwestii przewozu osób. Uzasadnia je „licznymi negatywnymi opiniami ze strony podmiotów najbardziej osą regulacją dotkniętych”. Podkreśla, iż zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych postulaty nie zostały uwzględnione: - Niestety, jak wynika z tabeli uwag podsumowującej wyniki konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (oraz ustawy o czasie pracy kierowców), liczne postulaty liberalizacji rynku, otwarcia na ekonomię współdzielenia i nowoczesne technologie nie zostały uwzględnione, natomiast przeważnie za zasadne uznane zostały roszczenia organizacji taksówkarzy, chcących przez regulacje ograniczyć innym podmiotom dostęp do rynku. I tu posłanka pyta: o przyszłe koszty nowych regulacji, które będą musieli ponosić konsumenci; o wpływ na ceny przewozów; o motywację „ograniczenia wolności poprzez zakazanie pośrednictwa przy okazjonalnym przewozie osób”; o przyczyny faktu, iż ustawa nie przewiduje możliwości wykorzystywania aplikacji mobilnych, jako taksometru; o egzamin z topografii w ramach rozwoju technologii GPS?

Stanowisko resortu infrastruktury. Szczegółowego wyjaśnienia i odpowiedział na pytana podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz. Informuje, iż - Dla zapewnienia odpowiednich warunków konkurencyjnych przedsiębiorcom branży transportu drogowego istotne jest stworzenie jasnych i równych dla wszystkich warunków działania, opartych na jednakowych zasadach dostępu do rynku. Sprawnie funkcjonujący transport drogowy realizuje potrzeby społeczne związane m.in. z możliwością sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się obywateli. M. Chodkiewicz podkreśla, iż projekt ustawy stanowi odpowiedź na zgłoszone postulaty, a intencją jest, aby wszyscy uczestnicy tego fragmentu rynku przewozowego mieli jednakowe prawa i obowiązki, a żadna z grup nie była uprzywilejowana np. poprzez niepłacenie podatków czy prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej.

O zaproponowanym projekcie informowaliśmy już kilkakrotnie, o dalszych losach ustawy będziemy informowali – tymczasem zachęcamy do lektury ostatniego z opublikowanych jej projektów - https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303152/12459415/dokument367887.pdf

(jm)