Legislacja

Dlaczego kask nie jest obowiązkowy?

21 listopada 2023

Dlaczego kask nie jest obowiązkowy?
(fot. PIXABAY)

Do ministra infrastruktury zostało skierowane pytanie w niezwykle ważnej kwestii stosowania kasków - dziś używanie kasku podczas jazdy rowerem nie jest obowiązkowe. Odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w tym resorcie, informując iż prace legislacyjne nie są prowadzone. Podsumujmy - nie były i nie są. Należy jednak podkreślić, iż wprowadzone zmiany w systemie wychowania komunikacyjnego są niebagatelnym dorobkiem dla poprawy brd.

Z datą 20 września br. do ministra infrastruktury Kazimierz Matuszny, poseł IX kadencji Sejmu RP, skierował Interpelację nr 44216 w sprawie stosowania kasku ochronnego wśród dzieci i młodzieży podczas jazdy na rowerze [kliknij]. Po przypomnieniu, iż używanie kasku podczas jazdy rowerem nie jest obowiązkowe, autor interpelacji zwraca uwagę, iż kaski rowerowe mogą chronić przed najważniejszym, czyli przed urazem głowy podczas ewentualnego wypadku, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Uzasadnia: - Według szacunków w Polsce co czwarty pacjent pediatryczny na izbie przyjęć to dziecko po urazie głowy podczas jazdy rowerem a prawie połowa zgonów pourazowych powodowana jest urazem głowy. Trwałego kalectwa po urazie głowy doświadcza nawet co drugie dziecko. W świetle dostępnych statystyk i przykładów kontuzji, można dostrzec fakt skuteczności kasku jako ochrony głowy podczas kolizji w ruchu drogowym. W razie wypadku kask rowerowy może zabezpieczyć przed wstrząsem mózgu, urazami twarzo-czaszkowymi, krwiakami pourazowymi czy innymi powikłaniami. Stosowanie kasku ochronnego podczas jazdy na rowerze nie obciąża i nie jest kłopotliwe. Jest wyrazem odpowiedzialności opiekunów za życie i zdrowie dzieci oraz młodzieży. Postawione zostało następujące pytanie: - Czy zostaną wprowadzone przepisy dotyczące dzieci i młodzieży o obowiązkowym stosowaniu kasku ochronnego podczas jazdy na rowerze?

Odpowiedzi udzielił Rafał Weber - od 2019 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury - który podkreślił wagę podjętej kwestii z punktu widzenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Wiceminister informuje: - Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych dotyczących zmian przepisów mających na celu wprowadzenie obowiązku stosowania kasków ochronnych przez kierujących rowerem. Należy jednak podkreślić, że niezwykle istotną kwestią jest również edukacja kierujących rowerami, już od najmłodszych lat i w tym obszarze Ministerstwo Infrastruktury wielokrotnie postulowało do Ministerstwa Edukacji i Nauki o rozszerzenie i wprowadzenie systematycznej edukacji ucznia w zakresie wychowania komunikacyjnego. Końcowym efektem tych działań jest podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 6 lutego 2023 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem w podstawie programowej przedmiotu Technika wprowadzone zostały istotne, z punktu widzenia przygotowania uczniów do bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym (jako pasażer, pieszy, kierujący rowerem lub innymi urządzeniami wykorzystywanymi przez uczniów w ruchu drogowym) zmiany polegające na znaczącym rozszerzeniu treści nauczania związanych z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Edukacja w klasach IV-VI obejmować będzie obecnie, szeroką tematykę przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz interpretacji znaków i sygnałów drogowych, a treści dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym są kontynuacją zagadnień nauczanych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III) i rozszerzone o treści, które są niezbędne do uzyskania karty rowerowej. Młodzi użytkownicy rowerów, będą mogli zapoznać się nie tylko z zasadami konserwacji i regulacji rowerów oraz przygotowania ich do jazdy, ale również zasadami bezpiecznego poruszania się innymi urządzeniami takimi jak: hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch i wózki rowerowe. Wprowadzone zmiany w podstawie programowej mają również na celu podniesienie świadomości młodych użytkowników ruchu drogowego, w zakresie zasad bezpiecznego korzystania z roweru, ale również poszanowania praw innych uczestników ruchu drogowego.

R. Weber nawiązując do powyższego, podkreślił, iż kwestie działań podejmowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów są systematycznie i na bieżąco monitorowane przez resort infrastruktury, również w zakresie projektów realizowanych w Europie i na świecie, a dotyczących kwestii zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów. Takie samo brzmienie informacji resortu znajdujemy w odpowiedzi na wcześniejszą interpelację - nr 42924 [kliknij]. (jm)