Legislacja

Nowe rozporządzenie w spawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

21 listopada 2023

Nowe rozporządzenie w spawie pilotowania pojazdów nienormatywnych
Dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 2487. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych [kliknij] (fot. wzór)

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 listopada 2023 r. pod poz. 2487 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Akt został wydany na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2023.1047, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 18 lipca 2023 r. pod numerem 2023/455/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (2002.2039 oraz 2004.597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Wpływające do Ministerstwa Infrastruktury liczne pisma Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego (OSPTN), zrzeszające zarówno pilotów pojazdów nienormatywnych jaki i przewoźników, którzy korzystają z usług pilotażu w trakcie przejazdu pojazdu nienormatywnego dotyczące podjęcia działań, aby pojazdy pilotujące przejazd pojazdu nienormatywnego były wyposażane i oznaczone w taki sposób, mogły zapewniać najwyższy poziom ich widoczności i rozpoznawalności na drodze wskazują na zasadność rozpoczęcia prac legislacyjnych w zakresie zmiany przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia w sprawie w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie określa listę obligatoryjnego i fakultatywnego wyposażenia pojazdu wykonującego pilotowanie która jest niewystarczająca i wymaga dostosowania do obecnych potrzeb rynku. Projektowane przepisy rozporządzenia doprecyzowują i rozszerzają katalog obowiązkowego wyposażenia pojazdu pilotującego przejazd pojazdu nienormatywnego. Doprecyzowanie obowiązkowego wyposażenia pojazdu wykonującego pilotowanie w projekcie rozporządzenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto przepisy projektu doprecyzowują jakiego rodzaju nadwozie powinien mieć pojazd pilotujący. Przepis w § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia, ogranicza katalog możliwych nadwozi do nadwozi o kodzie homologacyjnym BB (VAN), AF (pojazd wielozadaniowy) oraz AG (pick-up) z jednoczesnym wymogiem minimalnej wysokości pojazdu 1,7 m. Wskazana w tym przepisie wysokość pojazdu pilotującego przejazd pojazdu nienormatywnego spowoduje właściwe rozpoznawanie pojazdu wykonującego pilotowanie przez innych uczestników ruchu drogowego, a w konsekwencji właściwe wykonywanie wysyłanych poleceń, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zaznaczyć należy, iż w wielu krajach członkowskich UE (np. Niderlandy, Niemcy) od dekad stosowane są wymogi, które nakładają na podmioty zajmujące się pilotażem, aby pojazdy były odpowiednio widoczne, co zapewnia m.in. ściśle określona wysokość pojazdu. Projekt rozporządzenia wprowadza wymóg oznaczenia pojazdu wykonującego pilotowanie odblaskowymi napisami ,,PILOT” na białym tle i pasami barwy białej i czerwonej umieszczonymi na przedniej masce pojazdu, na przednich bocznych drzwiach pojazdu oraz na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu, których wzory określa załącznik do rozporządzenia. Zgodnie z projektowanymi przepisami rozporządzenia pojazd wykonujący pilotowanie przejazdu pojazdu nienormatywnego powinien być oznaczony jak na wzorze – oceniają autorzy rozporządzenia.

Ponadto brak właściwego i odpowiednio widocznego oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie przejazdu pojazdu nienormatywnego powoduje, ignorowanie i niewykonywanie poleceń pilota, - zgodnie z definicją zawartą w ustawie osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa i minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu takiego pojazdu. Pilotowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 12 i ust. 3a ustawy - nadaje się uprawnienia do dawania poleceń lub sygnałów uczestnikom ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze. Podczas pilotowania pojazdu nienormatywnego pilot zapewnia właściwą organizację przejazdu tego pojazdu, a nie wykonywanie jego poleceń przez innych uczestników ruchu (np. z powodu braku rozpoznawalności pojazdu wykonującego pilotowanie) przyczynia się do powstawania realnych zagrożeń w ruchu drogowym. Ze względu, iż wszystkie osoby zajmujące się pilotażem pojazdów nienormatywnych powszechnie krytykują warunek wyposażenia pojazdu w tablicę pilot, i oceniają jej obecną formę jako niebezpieczną ze względu na brak wymogów dotyczących materiałów z jakich ma być zrobiona, brak możliwości zastosowania urządzeń aerodynamicznych zmniejszających opór powietrza oraz niewnosząca żadnej wartości dodanej dla statystycznego kierującego pojazdami, projekt rozporządzenia nie przewiduje możliwości dalszego jej umieszczania na pojeździe wykonującym pilotowanie przejazdu pojazdu nienormatywnego. Rosnąca ilość uczestników ruchu drogowego oraz przejazdów pojazdów nienormatywnych powoduje konieczność stworzenia norm prawnych, które bezpośrednio wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (2012.629).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 17 lutego 2024 r. (jm)