Legislacja

Do kierowania pojazdem do 4,25 ton ma wystarczyć prawo jazdy kat. B

14 lutego 2020

Do kierowania pojazdem do 4,25 ton ma wystarczyć prawo jazdy kat. B
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji ustawy w transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jest to transpozycja do polskiego ustawodawstwa dyrektywy w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywy w sprawie praw jazdy. Czy ustawodawca zezwoli na prowadzenie pojazdów do 4,25 t z amatorskim prawem jazdy kat. B?

W art. 6 w ust. 1 w pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami autorzy ustawy proponują dodanie lit. aa oraz w ust. 2 pkt 2 w następującym brzmieniu:

(…) 6) kategorii B:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

aa) pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

(…) 2. 1). Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

2) pojazdem, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. aa, może kierować osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdami kategorii B od co najmniej 2 lat.

Tak więc resort infrastruktury proponuje, aby osoby posiadające amatorskie prawo jazdy kat. B posiadały także możliwość kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t do 4,25 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg Nie byłaby to zmiana bezwarunkowa. Mowa jest o pojazdach zasilanych paliwami alternatywnymi i drugi warunek – posiadanie uprawnień od minimum 2. lat.

Zaplanowano, iż przepis (art. 3 pkt 2) wejdzie w życie 21 maja 2021 r.

Rada Ministrów projekt rozpatrzy w II kwartale br.

Można zastanawiać się - na ile taki zapis poprawi sytuację przewoźników? Czy postawiono lżejszy transport? Czy jest to przygotowanie do organizacji transportu planowanych coraz szerszych stref ekologicznych w miastach? (jm)