Legislacja

Dodatkowe badania techniczne pojazdów

10 grudnia 2019

Dodatkowe badania techniczne pojazdów
Projekt z dn. 4 grudnia 2019 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia … 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach [kliknij]

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnych opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, dotyczący dodatkowego badania technicznego.

Wykaz Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury numer 2. Projekt opatrzono datą 4 grudnia 2019 r. Datę wejścia w życia rozporządzenia przewidziano na dzień 1 stycznia 2020 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2019.1180). Wprowadza on zmiany w przepisach dotyczących dodatkowych badań technicznych pojazdów w celu dostosowania do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 1466) i ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1180) – uzasadniają autorzy aktu.

Termin na zgłoszenie uwag został skrócony. Trwają uzgodnienia międzyresortowe.

Jaki problem rozwiązany? Ocena Skutków Regulacji: Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 1466) i ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1180). Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 1466) dodała pkt 2a do art. 81 ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) wskazujący, że dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd skierowany przez starostę po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) albo wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy. Natomiast ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw dodała art. 13b do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. poz. 2140 i 1466) stanowiący, iż rozliczenie opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2, może się odbywać przy użyciu aplikacji mobilnej spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 oraz wymagania dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określone w przepisach o podatku od towarów i usług. W związku z czym, posiadanie taksometru elektronicznego z ważnym dowodem legalizacji nie będzie już konieczne, aby prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką. W związku z powyższym, zmiany wymagają przepisy dotyczące dodatkowych badań technicznych pojazdów.

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt. Cytujemy za Rządowym Centrum Legislacji: - Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w przepisach dotyczących zakresu dodatkowych badań technicznych pojazdów, o którym mowa w § 3, oraz w załączniku nr 2 Wymagania dotyczące kontroli oraz wytyczne dotyczące oceny usterek podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego pojazdu do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, z późn. zm.). Określenie zakresu dodatkowego badania technicznego pojazdu skierowanego przez starostę po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140) albo wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy nie będzie wzbudzało wątpliwości wśród diagnostów, w odniesieniu do sposobu przeprowadzenia takiego badania technicznego. Wprowadzenie zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach w dziale I w tabeli w pkt 3.1. określającego procedurę przeprowadzania dodatkowego badania technicznego pojazdu, który ma być używany jako taksówka, przez zmianę brzmienia pkt 1 w kolumnie trzeciej Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający i dodanie wyrażenia „jeżeli występuje” umożliwi uzyskanie pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdowi użytkowanemu jako taksówka a posługującego się aplikacją mobilną. Podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego, wyposażenie pojazdu, który ma być używany jako taksówka w aplikację mobilną, nie będzie powodowało niezgodności z warunkami technicznymi a wówczas kwestia wyposażenia w taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji nie będzie podlegała ocenie. Ponadto brak nowelizacji wskazanego rozporządzenia mógłby spowodować określenie wyniku badania technicznego jako negatywny, gdy przedsiębiorca wykonujący krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką będzie dysponował jedynie aplikacją mobilną. Przeprowadzona analiza wykazała, że nie jest możliwe osiągnięcie celu projektu rozporządzenia za pomocą innych środków niż zmiana przepisów.

Trwają konsultacje i opiniowanie projektu. (jm)