Legislacja

Doradcy do przewozu towarów niebezpiecznych - zmiany rozporządzenia

17 sierpnia 2023

Doradcy do przewozu towarów niebezpiecznych - zmiany rozporządzenia
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad rozporządzenie zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych [kliknij]. Zaproponowana nowelizacja ma uzupełnić i doprecyzować obowiązujące uregulowania w zakresie sposobu oceniania rozwiązywania zadania praktycznego egzaminu dla doradców.

Art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (2022.2147 i 2023.1123) [kliknij] wskazał na potrzebę nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (2023.84). Potrzebę tę uzasadniają skargi - adresowane do Ministra Infrastruktury - co do przebiegu lub wyniku egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Zgodnie bowiem z przepisem § 16 ust. 1 nowelizowanego rozporządzenia egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku: uzyskania co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania z testu z części ogólnej, czyli uzyskania co najmniej 72 punktów; uzyskania co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania z testu z części specjalistycznej, czyli uzyskania co najmniej 48 punktów; rozwiązania opisowego zadania praktycznego z części specjalistycznej. Zatem w przypadku opisowego zadania praktycznego nie określono sposobu jego oceniania. Powyższe oznacza, że komisja egzaminacyjna ocenia i decyduje, czy zostało rozwiązane prawidłowo, czy też nie, gdyż w przepisach prawnych nie wskazano jaka część prawidłowych odpowiedzi w zadaniu praktycznym gwarantuje uznanie zadania za rozwiązane prawidłowo. Komisja egzaminacyjna musi indywidualnie ocenić, które błędy popełnione przez zdającego spowodują, iż zadanie zostanie uznane jako nieprawidłowo rozwiązane. Taki sposób oceniania jest niejednoznaczny i dyskusyjny, szczególnie, że skład komisji nie zawsze stanowią te same osoby.

Zaproponowana nowelizacja ma uzupełnić i doprecyzować obowiązujące rozporządzenie w zakresie sposobu oceniania rozwiązania zadania praktycznego. Przewidywany termin wydania rozporządzenie - IV kwartał br. (jm)