Legislacja

Dowody rejestracyjne będą bezpieczniejsze. Zmiany już od 1 maja br.

28 marca 2022

Dowody rejestracyjne będą bezpieczniejsze. Zmiany już od 1 maja br.
(fot. wzór)

Od maja br. mają obowiązywać nowe dowody rejestracyjne. Mają być trudniejsze do podrobienia, będą bezpieczniejsze. Projektowane rozporządzenie wykonawcze i określone w nim wzory dokumentów jest nadal opiniowane. Wchodzi w życie z dniem 1 maja br.

Zaproponowany zmiany służą temu, aby dostosować wzór dowodów rejestracyjnych do ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, która została zmieniona w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 53 [kliknij]). Obowiązująca od lipca 2019 r. ustawa reguluje wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych. Ustawodawca wyznaczył trzy lata na dostosowanie wzoru bezpiecznych dowodów rejestracyjnych do nowych standardów. Określony trzyletni termin mija w lipcu br., jednak już w maju urzędy będą wydawały nowe dowody rejestracyjne.

Zmiana wyglądu dokumentu nie jest widoczna dla ludzkiego oka, ale gwarantuje bezpieczeństwo. Zabezpieczenia, które będą stosowane w nowych dowodach rejestracyjnych, a które zaczną być wydawane w maju 2022 roku?

- papier półsyntetyczny zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym, 

- dwutonowy, bieżąco-umiejscowiony znak wodny - naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu, 

- włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym, 

- włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym, 

- włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,

- element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu,

- mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA,

- tło giloszowe z drukiem irysowym,

- element irydyscentny w formie napisu PC,

- nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym,

- numeracja wykonywana w technice typografii.

Aktualnie urzędy wydają dokumenty wg starego wzoru. Od 1 maja br. lub później otrzymają nowe dowody rejestracyjne. Przypomnijmy, iż w projekcie rozporządzenia wykonawczym w którym określono nowe wzory dowodów rejestracyjnych [kliknij], wyraźnie określono, iż dotychczasowe wzory zachowują ważność. Cytujemy: „§ 2. Dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność. § 3. Pozwolenia czasowe, oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane”. Co oznacza, iż ich wymiana nie będzie potrzebna.

Przywołany projekt rozporządzenia nadal znajduje się na etapie opiniowania. W ostatnich jego zapisach zapisano: „§ 5. Blankiety pozwoleń czasowych, zamówione oraz wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, organ rejestrujący stosuje do czasu wyczerpania zapasu blankietów tych pozwoleń, jednak nie dłużej niż do dnia 11 lipca 2022 r. § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.”. (jm)

Słowa kluczowe dowód rejestracyjny