Legislacja

Drugie czytanie ustawy o transporcie i poprawka dopuszczająca e-learning bez zgody wojewody

16 września 2021

Drugie czytanie ustawy o transporcie i poprawka dopuszczająca e-learning bez zgody wojewody
Poseł Mirosław Suchoń: - Ogólnym celem tego projektu jest profesjonalizacja w zakresie szkolenia kierowców. Kierunek projektu oceniamy jako pozytywny. Ta profesjonalizacja z pewnością pozytywnie będzie wpływać na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. (fot. screen)

W Sejmie RP w trakcie jego 37. posiedzenia (15, 16 i 17 września 2021 r.) odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1508). Przedstawione zostało Sprawozdanie Komisji Infrastruktury z dnia 14 września br. (druk nr 1543), która poparła projekt - Jerzy Paul. Poseł rekomendował także poprawkę dotyczącą szkolenia w trybie tzw. e-learningu. W sumie zgłoszono kilka ważnych poprawek i zapytań.

Poseł Jerzy Paul w trakcie 37. posiedzenia Sejmu RP przedstawił i zarekomendował poprawkę, którą uzasadniał następująco: „Niniejsza poprawka dotyczy uproszczenia procedury poprzez likwidację zgody oraz wymogów niezbędnych do jej uzyskania na prowadzenia nauczania w formie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu. Do prowadzenia zajęć w/w formą tj. e-learniniem nie będzie potrzebna żadna zgoda, nie będzie wydawana żadna decyzja, a będzie wymagany jedynie 3-letni staż prowadzenia ośrodka szkolenia w transporcie drogowym. Każdy ośrodek po spełnieniu tego warunku będzie mógł prowadzić e-learning.

Poseł Krzysztof Truskolaski szczegółowo omówił proponowane rozwiązania w szkoleniu kierowców zawodowych, a wprowadzane projektowaną ustawą. Omówił o propozycjach tzw. strony społecznej skrócenia proponowanych szkoleń; o sankcjach za skracanie czasu szkolenia a nakładanych na kierowcę; o szkoleniach na odległość za pomocą urządzeń teleinformatycznych i kryteriach uzyskiwania zgody na nie - tu np. posiadania własnego pojazdu. Apelował o wprowadzenie do ustawy niezbędnych zmian, usuwających część niezrozumiałych rozwiązań.

Poseł Maciej Kopiec w swojej wypowiedzi poparł apel posła Suchonia (zgłoszony w trakcie posiedzenia Komisji Infrastruktury) o odstąpienie od natychmiastowego karania odbieraniem uprawnień kierowców, którzy uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych z naruszeniem zasad, a umożliwienie tym kierowcom - w ciągu 30 dni - uzupełnienia brakujących szkoleń i dokumentów. Poparcie uzyskała także poprawka zdejmująca z ośrodków szkolących w systemie e-learningowym obowiązku posiadania pojazdu na własność. - Niestety obserwując prace w Komisji Infrastruktury należy zauważyć, że wiele kwestii, które są zgłaszane przez praktyków, przez przedsiębiorców, których ustawa także dotyczy, nie są brane pod uwagę. Dopasowanie prawa do realiów byłoby bardzo korzystne, ale projekt jest niestety projektowany na szybko. Tymczasem treść prawa Unii Europejskiej jest znana rządowi od 2018 roku.

Poseł Mirosław Suchoń złożył trzy ważne poprawki. Mówił: - Ogólnym celem tego projektu jest profesjonalizacja w zakresie szkolenia zawodowego kierowców. I generalnie oceniamy, ducha projektu i kierunek w którym ten projekt podąża, jako pozytywny. Ta profesjonalizacja z pewnością pozytywnie będzie wpływać na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w związku z tym te przepisy powinny dobrze przysłużyć się właśnie tej sprawie, a także spowodować wzrost profesjonalizacji w zakresie wykonywania transportu drogowego. Niemniej jednak ta transpozycja, ten projekt ustawy, zawiera szereg takich elementów, które można nazwać zbytnim rygoryzmem, zbytnią biurokratyzacją. Żeby: prowadzić szkolenie na zasadzie e-learningu ośrodek musi spełnić szereg różnych wymagań, które w dzisiejszym świecie raczej powodują komplikacje niż ułatwiają życie w jakimkolwiek zakresie. W związku z tym będziemy składać poprawki (…). Pierwsza poprawka będzie dotyczyła możliwości przedstawienia przez kierowcę dokumentów dotyczących jego kwalifikacji zawodowych w sytuacji gdyby wojewoda powziął informację, czy nadzór pedagogiczny powziął informację o tym, że być może doszło do nieprawidłowości w trakcie procesu szkolenia. Dzisiaj rząd proponuje, żeby z miejsca ten kierowca tracił uprawnienia to jest absolutnie nieproporcjonalne. Dlatego proponujemy, aby był okres co najmniej 30 dni na dostarczenie dowodów potwierdzających odbycie tego szkolenia. Uważamy, że to jest zasadne i prosimy o poparcie tej poprawki. Proponujemy także usunąć wymóg posiadania na własność pojazdu przez ośrodek szkolenia. To jest absolutnie dzisiaj niepotrzebne. Można ten pojazd mieć na zasadzie umowy wynajmu. I także wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom ośrodków szkolenia kierowców w których proponujemy zmiany w zakresie kwalifikacji instruktorów, proponujemy żeby instruktorzy nie musieli legitymować się dziesięcioletnim doświadczeniem w transporcie międzynarodowym, aby to było pięć lat. To jest bardzo ważny postulat ośrodków szkolenia kierowców, w tej sytuacji popieramy go.

W trakcie procedury zadawania pytań posłowie podnosili wiele ważnych kwestii: nadmiernego rygoryzmu w stosunku do ośrodków szkolenia kierowców (wniosek o skreślenie art. 39gp); zastąpienia działających na rynku małych ośrodków szkolenia, międzynarodowymi korporacjami; odpowiedzialności kierowców za błędy w szkoleniach; problemów wdrażania ustawy; posiadania samochodu ciężarowego na własność i w to miejsce możliwości ich wypożyczenia; zakazu wspólnego użytkowania zaplecza szkół jazdy; wydłużenia procesu szkolenia; egzaminów w word; przyszłych problemów wydziałów komunikacji przy wydawaniu nowych wprowadzanych ustawą dokumentów kierowcy; sytuacji polskich kierowców pracujących zagranicą.

Odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Ocenił, iż e-learning jest metodą przyszłości i deklarował, iż resort nie ma zamiaru blokować takiej metody szkolenia. Oddajmy głos ministrowi: - Wdrażamy możliwość uczenia właśnie tym zdalnym sposobem w sposób maksymalny. Tyle, na ile pozwala dyrektywa my również w tym projekcie pozwalamy. Widzimy, że e-learning jest taką metodą nauki przyszłości. Widzimy jak sprawdzał się w okresie pandemii covid-19 i nie mamy zamiaru blokować takiej metody nauki, czy takiej metody szkolenia. Również, jeżeli chodzi o ten komponent szkolenia kierowców zawodowych. Minister poinformował, iż resort poprze poprawkę złożoną przez Jerzego Paula uważając ją za rozwiązanie pozytywne. Ośrodek nie będzie musiał uzyskiwać zgody wojewody, a jedynie będzie składał informację, że będzie taką naukę prowadził. Jedynym warunkiem ma tu być 3-letnie doświadczenie tego typu szkoły nauki jazdy. – Dlaczego trzyletnie? Myślę, że ośrodek działający na rynku trzy lata ma już ugruntowaną pozycję, jest rzetelnym podmiotem gospodarczym, dysponuje doświadczoną kadrą

Wszystkie zgłoszone poprawki wraz z projektem skierowane zostały do opinii i oceny Komisji Infrastruktury. Posiedzenie odbylo się w godzinach popołudniowych. (jm)