Legislacja

Dyrektorzy WORD-ów postulują pogłębioną analizę

21 września 2016

64a3937fc3be7d1c2b3c0686d87f970668f553df

174df5f3a141d39936893ee830bf5befedb7d12e

W ostatnich dniach lipca poseł Jan Mosiński złożył interpelację - o czym nasz tygodnik informował - w sprawie egzaminów na prawo jazdy i Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (interpelacja nr 5262). Resort przygotowuje odpowiedź, na którą czekamy. W reakcji na interpelację poselską przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, dyrektor WORD w Łodzi Łukasz Kucharski w wystąpieniu do ministra Andrzeja Adamczyka złożył dokument - stanowisko Zarządu KSD.

W ostatnich dniach lipca poseł Jan Mosiński złożył interpelację - o czym nasz tygodnik informował - w sprawie egzaminów na prawo jazdy i Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (interpelacja nr 5262). Po poselskich wakacjach w dniu 25 sierpnia interpelacja została wysłana do adresata - ministra infrastruktury i budownictwa. Resort przygotowuje odpowiedź, na którą czekamy.

Swoją interpelację poseł oparł na ustaleniach zawartych w takich dokumentach jak: raport Najwyższej Izby Kontroli (opublikowany w 2015 r.) oraz drugi - raport Forum Obywatelskiego Rozwoju (opublikowany w 2013 r.), oba m.inn. dotyczące zasad egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. - zwracam się do Pana z prośbą o udzielenie informacji, czy w przedmiotowym obszarze regulacji Ministerstwo podejmuje środki zmierzające do zmiany obecnych regulacji prawnych celem usunięcia wykazanych nieprawidłowości - wnosi poseł. Autor dokumentu znajduje rozwiązanie, które nazywa “stanem docelowy”, a w nim proponuje: Centralny system nadzoru nad egzaminami państwowymi sprawowany przez Centralną Komisją Egzaminacyjną działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty we współpracy z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi, następnie podleganie egzaminatorów bezpośrednio pod Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i organizacja egzaminów w oparciu o infrastrukturę Ośrodków Szkolenia Kierowców spełniających określone wymagania oraz rotacja egzaminatorów ustalana centralnie przez niezależny system - brak możliwości ręcznego ustalania egzaminatorów dla poszczególnych uczestników egzaminu. Propozycje opatruje szczegółowym uzasadnieniem.

W reakcji na interpelację poselską przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, dyrektor WORD w Łodzi Łukasz Kucharski w wystąpieniu do ministra Andrzeja Adamczyka złożył dokument - stanowisko Zarządu KSD. Tu czytamy: “przedstawione w treści wystąpienia poselskiego argumenty i twierdzenia winny podlegać pogłębionej analizie”. Dalej szczegółowa, pomieszczona na kilku stronach informacja. W niej po pierwsze odniesienie do przywołanych raportów: “Analiza Forum Obywatelskiego Rozwoju nie zawiera aktualnych danych, zaś jej wnioski ujęte zostały w znacznej większości jako uprawdopodabniające postawioną tezę na podstawie przedłużonych danych liczbowych; co więcej analiza podaje dane wybiórcze i nie uwzględnia okoliczności, które, o ile zostałyby ujawnione w jej treści, nie uprawdopodobniałyby wywiedzionych wniosków. Z raportu NIK płyną z kolei odmienne wnioski niż ujęte w treści interpelacji.” Dla przykładu autorzy informacji wskazują, iż “dowolne dysponowanie przez dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego funduszem przeznaczonym na wynagrodzenia egzaminatorów oraz nagrody finansowane dla nich jest wykluczone przez obowiązujące w tym zakresie przepisy". Inne podniesione przez dyrektorów sprawy to: niski poziom zdawalności egzaminów; porównanie polskiej statystyki zdawalności w porównaniu do innych państw europejskich; propozycja oparcia egzaminowania o infrastrukturę ośrodków szkolenia kierowców, zwiększenia nadzoru nad egzaminami, poziomu przygotowania kandydatów na kierowców do egzaminu; wpływu WORD i rygoryzmu na egzaminach na poprawę brd; braku precyzji przepisów regulujących gospodarkę finansową ośrodków egzaminowania oraz nadzoru nad tymi działaniami itd. itd.

Postulując potrzebę precyzyjnej analizy problemów, dyrektorzy wskazują m.inn.: “o ile dokonuje się porównania poziomu egzaminów zakończonych wynikiem negatywnym w Polsce oraz w krajach europejskich, winno się przede wszystkim porównać poziom szkolenia – liczbę wymaganych godzin kursu, niezbędną infrastrukturę, kwalifikacje instruktorów i cenę za całość szkolenia”. I dalej: “Wymagania obowiązujące na egzaminie na prawo jazdy w Polsce oraz w krajach Europy Zachodniej są bowiem bardzo zbliżone; odpowiedzi na postawiony przez interpelującego problem należy szukać w różnicach w standardzie dotyczącym zasad szkolenia i praktyki akceptowanej przez organy nadzorujące wypełnianie tych standardów”.

Do sprawy wrócimy analizując oczekiwaną odpowiedź resortu transportu.

(547-86) i (547-87 fot. WORD Kalisz)