Legislacja

Elektromobilność: ustawa przegłosowana

3 grudnia 2021

Elektromobilność: ustawa przegłosowana
(fot. Kancelaria Sejmu Aleksander Zieliński)

W Sejmie zakończone zostały prace nad nowelizacją ustawy o elektromobilności. Rozpatrzono propozycje Senatu: zmian zasad tworzenia stref czystego transportu w gminach i przesunięcia w czasie kryteriów ws. udziału niskoemisyjnych pojazdów we flocie spółek samorządowych; zmian w transporcie zbiorowym oraz indywidualnych w gminach. Nowe przepisy wróciły do Sejmu i tu dnia 2 grudnia zostały ostatecznie przegłosowane.

Sejm RP 29 października br. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1622 [kliknij]). 26 listopada Senat przyjął uchwałę proponującą zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Senatorowie zaproponowali kilkadziesiąt poprawek: przede wszystkim o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym, ale też merytorycznych. Wśród tych ostatnich znalazł się zapis, umożliwiający radzie gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, ustanowienie dodatkowych - innych niż w ustawie - zakazów wyłączenia od zakazu wjazdu do tej strefy (druk sejmowy nr 1783 [kliknij]). Wyłączenia ustanawiane w oparciu o klasę emisji pojazdów Euro oraz rodzaj stosowanego paliwa. Inna z poprawek zakłada, że w przypadku gdy operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, nie rozpoczął prac budowalnych mających na celu wybudowanie i uruchomienie - wskazanej w planie - ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów stacji do dnia 31 grudnia 2021 r., konkurs na jej wybudowanie i uruchomienie będzie mógł ogłosić wójt, burmistrz albo prezydent miasta do dnia 31 grudnia 2022 r. Senatorowie zaproponowali też wydłużenie okresu na spełnienie przez samorządy limitów dotyczących udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem we flocie pojazdów samochodowych (10%) do 1 stycznia 2024 r. (z 1 stycznia 2022 r.).

Już 30 listopada br. na wspólnym posiedzeniu komisji: do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz drugiej - Infrastruktury debatowano nad uchwałą Senatu (druk sejmowy nr 1801 [kliknij]). Propozycje określone w Sprawozdaniu wspólnym obu Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw przegłosowano na 43. posiedzeniu Sejmu RP, dnia 2 grudnia. Ustawa teraz zostanie przesłana do Kancelarii Prezydenta RP i następnie do druku.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z kilkoma wyjątkami. (jm)