Legislacja

Rozszerzono uprawnienia dla posiadaczy prawa jazdy kat. B

2 listopada 2021

Rozszerzono uprawnienia dla posiadaczy prawa jazdy kat. B
(fot. Jolanta Michasiewicz/grafika Grupa IMAGE)

29 października br, w trakcie 40. posiedzenia Sejmu RP posłowie przegłosowali poprawki do projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności. Wśród nich bardzo ważna zmiana umożliwiająca kierowcom z prawej jazdy kategorii B prowadzenie dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych o DMC do 4,25 tony.

W ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druk nr 1633 [kliknij]) ustawodawca znowelizował m.inn. ustawę o kierujących pojazdami. Dzięki tej zmianie kierowcy z prawem jazdy kategorii B będą mieli możliwość prowadzenia pojazdów dostawczych/busów i innych całkowicie elektrycznych o DMC do 4,25 tony. Obecnie te uprawnienia umożliwiają kierowanie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - niezależnie od źródła napędu. Uzasadnieniem jest tutaj fakt, iż układ napędowy pojazdów zeroemisyjnych jest cięższy niż ich spalinowych odpowiedników i pomimo tego, że mają podobną przestrzeń ładunkową. Po zmianie przewoźnicy będą ją mogli w pełni wykorzystać. Wnoszący o zmianę zarządcy flot wskazywali, iż otrzymywanie uprawnień wyższych niż kategoria B jest kosztowne i często czasochłonne. W połowie roku

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wystosowało w uregulowanej właśnie kwestii list otwarty z apelem o rozszerzenie uprawnień posiadaczy prawa jazdy kat. B właśnie o pojazdy elektryczne o dopuszczalnej masie całkowitej do 4,25 tony. - Cieszymy się, że parlamentarzyści pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel. Nowe regulacje umożliwią szerokiej kategorii kierowców, legitymujących się prawem jazdy kat. B, prowadzenie lekkich zeroemisyjnych pojazdów dostawczych. Wprowadzenie postulowanych przepisów pozwoli na eliminację jednej z kluczowych barier stojących na przeszkodzie szerokiemu wykorzystaniu pojazdów elektrycznych w segmencie dostawczym. Istotą sprawy jest, by firmy dostawcze nie były karane przechodzeniem na czystsze alternatywy transportowe. W ten sposób wprowadzenie limitu 4250 kg dla prawa jazdy kat. B w przypadku pojazdów o napędach alternatywnych uzasadniał m.in. rząd Wielkiej Brytanii – podsumował Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami - pełne brzmienie:

Art. 9. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) w art. 6 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) kategorii B uprawnia do kierowania:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, lub motocyklem trójkołowym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,

b) pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.”

Znowelizowana przez Sejm ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych trafi teraz do Senatu RP. (jm)