Legislacja

Elektromobilność: zmiany

14 października 2021

Elektromobilność: zmiany
Ireneusz Zyska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Sejm RP, 13.10.2021 r. (fot. Rafał Zambrzycki Kancelaria Sejmu)

W Sejmie w trakcie pierwszego dnia 39. posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1633 [kliknij]). W imieniu rządu [kliknij] projekt przedstawił Ireneusz Zyska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Informował, iż strefy czystego transportu mają być tworzone na mocy uchwał rad gmin. Wskazywał na zaplanowane 5-letnie vacatio legis ustawy w zakresie zmian pojazdów z silnikiem konwencjonalnym na pojazdy nisko emisyjne.

Projekt dotyczy transpozycji do polskiego prawa dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawach promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej. Projekt poddano szerokim konsultacjom społecznym. - W Polsce od roku 2018 obowiązuje ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która reguluje zasady funkcjonowania rynku oraz wyznacza cele do osiągnięcia. Jednak w związku z ciągłym rozwojem elektromobilności - w Polsce i na świecie - konieczna jest modyfikacja i uzupełnienie obowiązujących przepisów. Celem zmian jest stworzenie jak najlepszych regulacji dla rozwoju elektromobilności, korzystnych zarówno dla samych obywateli, jak i dla rynku, dla przedsiębiorców, którzy rozwijają tą branżę - uzasadniał przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowisko. Wymieniał zakres proponowanych zmian, a to: zmiana zasad tworzenia stref czystego transportu, możliwości ich utworzenia na terenie wszystkich gmin (tworzone i regulowane ich działanie na mocy uchwały rady gminy) oraz określenia uprawnień wjazdu w te strefy; rozwiązania dotyczące limitu stawek amortyzacji np. dla pojazdów napędzanych wodorem, elektrycznych itd., wprowadzenie stałej stawki amortyzacyjnej; pięć lat vacatio legis, aby wszyscy, którzy używają pojazdów z silnikiem konwencjonalnym - dla celów prowadzonej działalności gospodarczej - mogli zaplanować zakup samochodu nisko bądź zeroemisyjnego. Rząd proponuje wprowadzenie definicji i przepisów umożliwiających rozwój gospodarki wodorowej, definicji stacji tankowania wodorem, zaprojektowanie przepisów regulujących infrastrukturę do tankowania wodorem; ułatwienie instalacji stacji w budynkach mieszkalnych; promowania ekologicznie czystych środków transportu i inne zmiany w ustawie. Pytano o projekt budowy polskiego pojazdu elektrycznego. Zwracano uwagę na zbyt szybkie procedowanie tak ważnej ustawy. Złożono wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

Odbyła się dyskusja, wysłuchano opinii. W związku z awarią systemu informatycznego nie doszło do głosowania, które odbędzie się w dniu następnym. (jm)