Legislacja

Informacje trafiają także do CEPiK

7 lutego 2020

Informacje trafiają także do CEPiK
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Dziś w życie wchodzą przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, przedłożone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, które Rada Ministrów przyjęła w miniony wtorek. Tu uregulowano także dotyczy łatwiejszego dostępu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

W dniu wczorajszym Rządowe Centrum Legislacji opublikowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi oraz organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi. Obowiązuje z dniem następnym czyli 7 lutego.

Wprowadzenie w życie nowego rozporządzenia związane jest z nowelizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, co wynikało z dostosowania prawa krajowego do unijnej dyrektywy.

- Do tej pory ustawowo uregulowane były zasady i warunki wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich UE. W wyniku zmiany uregulowane zostaną zasady i warunki wymiany tych informacji także z państwami trzecimi (nie są one członkami UE), organizacjami międzynarodowymi oraz agencjami Unii Europejskiej.

- Nowe rozporządzenie określa sposób działania punktu kontaktowego. Rozstrzyga też kwestie przesyłania i rejestrowania wniosków o wymianę informacji. Nowy akt prawny zawiera wzory formularzy obowiązujących przy wymianie informacji.

- W Polsce punktem kontaktowym jest specjalna komórka Komendy Głównej Policji. Do jej zadań należy koordynowanie wymiany informacji – przyjmuje ona m.in. wnioski o udzielenie informacji i przekazuje je właściwym organom (zarówno krajowym, jak i zagranicznym). W celu realizacji zadań ma bezpośredni dostęp m.in. do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, Centralnej Ewidencji Pojazdów, Centralnej Ewidencji Kierowców oraz Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności.

- Podmiotami uprawnionymi do wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, organami ścigania państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi są m.in. ABW, CBA, KAS, Straż Graniczna, Policja i Żandarmeria Wojskowa.

Wymienione informacje będą odnotowywane w stosownych rejestrach, w tym także Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. (jm)