Legislacja

Jak wyeliminować osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów?

20 czerwca 2018

Jak wyeliminować osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów?
Zbigniew Józef Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia (fot. MZ)

Poseł Ryszard Galla złożył do ministra zdrowia interpelację w sprawie projektu nowych przepisów dotyczących bardziej szczegółowych badań na kierowców. Pytał o to na jakim etapie znajduje się projekt nowych przepisów dotyczący zmiany badań lekarskich kandydatów na kierowców, pytał o cenę badań oraz o ocenę ich jakości. I na końcu zadał - naszym zdaniem najistotniejsze pytanie: - Czy Pana zdaniem sposób ich przeprowadzania pozwala wyeliminować z ubiegania się o prawo jazdy osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów?

W imieniu resortu odpowiedział Zbigniew J. Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Minister poinformował, iż rozporządzenie z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców weszło w życie 6 czerwca 2018 r. Wprowadzone zmiany dotyczyły warunków badań lekarskich w zakresie układu sercowo-naczyniowego; w zakresie cukrzycy oraz narządu wzroku oraz układu nerwowego, w tym padaczki. Sprawy wysokości opłaty za badanie lekarskie nie były przedmiotem tej nowelizacji. Zatem - jak podsumowuje Z.J. Król - wprowadzane zmiany nie będą miały wpływu na koszty ponoszone przez osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Minister wskazuje, w jakim zakresie podczas podania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania. Wymienia badania: narządu wzroku, narządu słuchu, układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego, układu nerwowego, w tym padaczki, obturacyjnego bezdechu podczas snu, czynności nerek, cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii, stanu psychicznego, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie, stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami, innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami. Dodaje: - Ponadto w zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tę osobę pojazdami.

I konkluzja: - Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że rozporządzenie oraz każda jego nowelizacja opracowywane były przy współpracy z zespołem ekspertów w określonych dziedzinach medycyny, przy uwzględnieniu postępu wiedzy medycznej, uznać należy, że wypracowane rozwiązanie ma swój znaczący wpływ na zachowanie większego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czy ten sposób przeprowadzania wskazanych badań wyczerpuje możliwości wyeliminowania z ubiegania się o prawo jazy osób, które nie powinny prowadzić pojazdów? A może zwiększony powinien być zakres badań? (jm)