Legislacja

Jakub Zbucki. Projektowane zmiany w ustawie o transporcie drogowym (UC18). Część 1

20 listopada 2020

Jakub Zbucki. Projektowane zmiany w ustawie o transporcie drogowym (UC18). Część 1
RCL. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC18) [kliknij]

W trakcie zorganizowanego przez Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz Polski Klaster Edukacyjny e-seminarium pt. „Nowe kompetencje w transporcie drogowym” - o którym pisaliśmy - przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, Jakub Zbucki z Departamentu Transportu Drogowego przedstawił informację poświęconą kierowcom zawodowym, ale nie tylko, a dokładnie zmianom w projektowanych regulacjach prawnych w tym zakresie.

Wszelkie zmiany jakie mają nastąpić wynikają z projektowanej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC18 – [kliknij – przyp. red.]) – rozpoczął swoje wystąpienie mówca i następnie interesująco je omówił. – Jest to akt prawny, który przede wszystkim zawiera w sobie przepisy wdrażające dyrektywę z 2018 r., a ta dyrektywa dotyczy kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego. Ale przedmiotowa ustawa oprócz tych unijnych przepisów zawiera również szereg dodatkowych przepisów – powiedziałbym nieunijnych – które dotyczą szeroko branży szkoleniowej – dotyczą kierowców zawodowych, dotyczą kierowców ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – wyjaśniał potrzebę projektowanej regulacji.

Szkolenie i egzaminowanie kierowców zawodowych. Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie takiego rozwiązania jak PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO (PKZ). Jest to propozycja podobna - analogiczna do istniejącego już profilu kandydata na kierowcę. I tu mówca uzasadniał i wyjaśniał: - W związku z niepokojącymi praktykami ośrodków szkolenia zostało wprowadzone to rozwiązanie. Ma ono stanowić pewne utransparentnienie działań OSK. PKZ będzie zakładać się w starostwie, po przeprowadzeniu badań lekarskich. Po wpisaniu tych danych profil będzie udostępniany odpowiedniemu podmiotowi szkoleniowemu. Ośrodek szkolenia po kwalifikacji wstępnej, po szkoleniu okresowym odpowiednio uzupełni ten profil. W przypadku szkolenia okresowego będzie już koniec – będzie wydanie odpowiedniego świadectwa i profil zostanie skierowany do starosty. W przypadku kursu kwalifikacyjnego profil zostanie udostępniony odpowiedniemu wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego, który przeprowadzi test kwalifikacyjny, uzupełni profil w odpowiedni sposób oraz wyda świadectwo kwalifikacji zawodowej. Ten profil zostanie przekazany do starosty w celu wydania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego nabycie przez kierowcę odpowiednich kwalifikacji. Odpowiedniego dokumentu czyli – prawa jazdy z wpisem kodu 95, albo Karty kwalifikacji kierowcy.

Omawiany projekt ustawy zakłada również wprowadzenie zmian w zakresie programu szkolenia. Szczegółowe przepisy będą wprowadzone odpowiednim rozporządzeniem wykonawczym, które ukaże się po wejściu w życiu omawianej ustawy. J. Zbucki ogólne poinformował, iż pomieszczone tam zostaną ciekawe rozwiązania wynikające z dyrektywy m.inn. możliwość zaliczenia odbytych szkoleń w zakresie ADR, czy przewozu zwierząt, na poczet części szkolenia okresowego czy części kursu kwalifikacyjnego.

Interesujące, iż ustawa zawiera też propozycje dotyczące nowego sposobu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu. Zacytujmy: - Ustawa w taki dosyć zasadniczy sposób wprowadza takie rozwiązanie, ale nie wskazuje jakie mają być szczegółowe rozwiązania itd., ponieważ to zostanie zapisane w rozporządzeniu. (…) W każdym razie ustawa określa, że będzie możliwość prowadzenia szkolenia metodą e-learningu, jednakże będzie to w jakiś sposób ograniczone. Ograniczenia będą dwa: z jednej strony niepełna kwalifikacja, czy niepełne szkolenie, a z drugiej strony będą to mogły prowadzić ośrodki szkolenia, które spełniają dodatkowe wymagania. Kolejne rozwiązanie, które wprowadza ustawa – mianowicie ośrodki szkolenia będą mogły prowadzić kwalifikację wstępną metodą e-learningu bądź szkolenie okresowe, jeżeli uzyskają odpowiednią zgodę wydaną przez wojewodę. Tę będą mogły uzyskać wtedy, kiedy spełnią dodatkowe wymagania w postaci odpowiedniego stażu prowadzenia osk, w postaci posiadania odpowiednich pojazdów, w odpowiednim wieku oraz posiadania kadry zatrudnionej na umowę o pracę.

Dowiedzieliśmy się także, iż zmienią się także zasady raportowania o rozpoczętych i zakończonych kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach okresowych. One będą przekazywane do Centralnej Ewidencji Kierowców. Do czasu kiedy to powstanie będą wprowadzane do Profilu kierowcy zawodowego. Następnie przekazywane do wojewodów i w ten sposób powinien być zrealizowany obowiązek, który dzisiaj jest nałożony na ośrodki szkolenia tj. właśnie raportowania o rozpoczętych i zakończonych szkoleniach.

W związku ze zmianami dotyczącymi cyfryzacji obiegu dokumentów w projekcie wprowadzono także zmianę przeniesienia miejsca przeprowadzania testów kwalifikacyjnych. Jakub Zbucki przypomniał, iż dzisiaj testy kwalifikacyjne przeprowadza komisja powołana przez wojewodę. Zgodnie z omawianą ustawą te testy będą przeprowadzać word-y. – Osoby, którym nie powiedzie się na teście kwalifikacyjnym będą mogły tak często przystępować ponownie do tych testów – jak będą chciały, jak będzie to wynikało z ich potrzeby.

Nastąpi również zmiana podmiotu wydającego świadectwo kwalifikacji zawodowej, które dzisiaj wydaje ośrodek szkolenia po szkoleniu okresowym i tak będzie po zmianach. Po teście kwalifikacyjnym dzisiaj świadectwo wydaje wojewoda – natomiast po zmianach będzie to robił wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

- W związku z cyfryzacją również wprowadzimy zmianę polegającą na tym, że świadectwo kwalifikacji zawodowej będzie wydawane cyfrowo. Nie będzie już wzoru dokumentu, który byłby – tak jak to jest dzisiaj – określony w rozporządzeniu. Świadectwo będzie wpisywane – przez ośrodki szkolenia, czy przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego – do Centralnej Ewidencji Kierowców, czy do Profilu kierowcy zawodowego – informował mówca.

Będzie też nowy dokument – czyli Karta kwalifikacji kierowcy. – Będzie to dokument, który będzie wydawany dla osób, którym nie będzie można wydać polskiego – krajowego prawa jazdy z wpisem kodu 95. Ze względu na to, że nie będą zamieszkiwać w Polsce. Ze względu na niespełnienie tej przesłanki taka osoba będzie mogła uzyskać Kartę kwalifikacji kierowcy.

- Projektowana ustawa wprowadza także instytucję cofnięcia świadectwa kwalifikacji kierowcykontynuował Jakub Zbucki.

W związku z obszernością wystąpienia, jego ciąg dalszy opublikujemy w najbliższy poniedziałek.

Kolejne omówienie, kolejnego wystąpienia wygłoszonego podczas e-seminarium w najbliższym czasie. Czekamy także na Państwa głosy w dyskusji. Redakcje: tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS (e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl) oraz portal L-INSTRUKTOR (e-mail: redakcja@l-instruktor.pl )