Legislacja

Jarmuziewicz: użytkowane fotoradary bez wady prawnej

11 kwietnia 2013

Jerzy Borkowski zaadresował do ministra transportu interpelację (nr 14757) w sprawie tzw. wady prawnej, którą posiadają fotoradary. Ma ona dotyczyć brakujących potwierdzeń typu urządzenia. Tadeusz Jarmuziewicz odpowiedział w trakcie 38 posiedzenia plenarnego parlamentu. Poinformował, iż wszystkie urządzenia rejestrujące użytkowane przez GITD posiadają ważne decyzje zatwierdzenia typu wydane przez prezesa Głównego Urzędu Miar oraz aktualne świadectwa legalizacji wydane przez właściwe organy metrologiczne.

Interpelacja (nr 14757)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie tzw. wady prawnej, którą posiadają fotoradary

Szanowny Panie Ministrze! Sieć fotoradarów zalała Polskę w ciągu kilku miesięcy. A ostatnio pojawiły się informacje, że ten system niestety posiada istotną wadę prawną związaną z zatwierdzeniami typu, które urządzenia w tym systemie winny posiadać.

Problemem jest to, że co najmniej część dostarczonych urządzeń zdaje się nie mieć wiele wspólnego z urządzeniami, których dotyczyło zatwierdzenie typu. Są dowody na to, że większość wykorzystywanych w systemie urządzeń pomiarowych zostało zmodyfikowanych w tak dużym stopniu, że poza wyglądem zewnętrznym mają niewiele wspólnego z urządzeniami, których dotyczyło zatwierdzenie typu. Wynika z tego, że legalizacje wydane na te urządzenia są bezprawne. Oznacza to, że mają one tzw. wadę prawną, co może pociągać za sobą domniemanie, że żadne wykonane przez nie pomiary prędkości nie są dowodem wykroczeń. Może to pociągnąć za sobą lawinę roszczeń o odszkodowania względem Skarbu Państwa.

Mam zatem pytania:

1. Czy wszystkie urządzenia zostały odpowiednio sprawdzone i są zgodne z zatwierdzonym typem?

2. Skąd wezmą się pieniądze, o które będą walczyć niesłusznie ukarani kierowcy przez niewłaściwie działające fotoradary?

3. Kto ogłaszał przetarg na zakup systemu fotoradarowego i był za niego odpowiedzialny?

Poseł Jerzy Borkowski

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. 

4ee5b0cc2329450049f115b97011a1f18f14df42

(Fot.: PD@N 461-125jm)

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo (nr SPS-023-14757/13) z dnia 28 lutego 2013 r. przekazujące interpelację posła Jerzego Borkowskiego w sprawie tzw. wady prawnej, którą posiadają fotoradary, przedstawiam następującą informację.

Odnosząc się do pytania pierwszego, pragnę wskazać, że w ramach systemu automatycznej kontroli prędkości Główny Inspektorat Transportu Drogowego aktualnie dysponuje zarówno nowoczesnymi stacjonarnymi urządzeniami rejestrującymi zakupionymi w ramach projektu pod nazwą “Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, jak również urządzeniami przejętymi od Policji oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wszystkie wymienione wyżej urządzenia rejestrujące - użytkowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - posiadają ważne decyzje zatwierdzenia typu wydane przez prezesa Głównego Urzędu Miar oraz aktualne świadectwa legalizacji wydane przez właściwe organy metrologiczne.

W zakresie pytania drugiego należy podkreślić, że urządzenia rejestrujące używane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie posiadają wad prawnych, są zalegalizowane przez właściwe organy metrologiczne, a Inspekcja Transportu Drogowego jest organem właściwym w zakresie ujawniania za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych przekraczania dopuszczalnej prędkości. Z powyższych względów Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie przewiduje sytuacji, w której Skarb Państwa zmuszony byłby ponosić koszty z tytułu niewłaściwie działających fotoradarów.

W odpowiedzi na pytanie trzecie uprzejmie informuję, że podmiotem ogłaszającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup systemu fotoradarowego i odpowiedzialnym za przebieg tego postępowania był Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Z poważaniem