Legislacja

Jazda na suwak – odpowiedź ministerstwa

27 marca 2019

Jazda na suwak – odpowiedź ministerstwa
Józef Lassota, poseł na Sejm RP (fot. Jolanta Michasiewicz). Odpowiedzi na interpelację nr 29874 - w imieniu ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka - udzielił Andrzej Bittel [kliknij]

Technika jazdy na tzw. suwak będzie przedmiotem analizy przepisów, które mogą ja uregulować. Podjęte zostaną także stosowne konsultacje z ekspertami - informuje resort infrastruktury posła Józefa Lassotę, apelującego o rozwiązanie problemu.

Na łamach prawa drogowego - jak znaleźliśmy w redakcyjnym archiwum - piszemy od 2008 r. Opisywaliśmy propozycję wpisania do kodeksu drogowego znaku „jazda na suwak”. Uzasadnialiśmy - za pomysłodawcami - iż to prosta metoda skracania korków, przy założeniu, że kierowcy stojący na dwóch pasach ruchu przed samym zwężeniem wpuszczają się wzajemnie, do dalszej jazdy. Właśnie wczoraj upłynął miesiąc jak informowaliśmy o interpelacji poselskiej (nr 29874) złożonej przez Józefa Lassotę. Poseł skierował do ministra infrastruktury pytania dotyczące braku rozwiązań prawnych, aby uregulować kwestię jazdy „na suwak”. - Czy i kiedy Pan Minister zamierza uregulować prawnie zagadnienie jazdy „na suwak”? - Czy aktualnie Ministerstwo Infrastruktury prowadzi jakiekolwiek prace mające na celu wprowadzenie jazdy „na suwak” do polskiego porządku prawnego? - pytał poseł. Oczywistym jest, iż stosowanie tej techniki jazdy w dużym stopniu uzależnione jest od samych kierujących pojazdami, od ich kultury jazdy oraz umiejętności współegzystencji w innymi uczestnikami ruchu drogowego.

Opowiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w resorcie transportu: „Mając na uwadze powyższe, a także toczącą się dyskusją publiczną, liczne wnioski oraz zapytania kierowane do resortu i publikacje prasowe w kwestii uzupełnienia obowiązujących regulacji w zakresie podnoszonym w interpelacji posła Józefa Lassoty, resort przeprowadzi szczegółową analizę przepisów przywołanej wyżej ustawy oraz aktów wykonawczych, w przedmiocie potrzeby i zakresu działań legislacyjnych oraz konsultacje tego problemu z podmiotami (instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi) zajmującymi się zagadnieniami z zakresu inżynierii ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.”

I kilka szczegółowych uwag ministra - cytujemy: - W dotychczasowym stanowisku odnoszącym się do problematyki jazdy na tzw. suwak, resort wskazywał, iż należy mieć na uwadze przepis art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) regulujący zasady zmiany pasa ruchu. Zgodnie z jego brzmieniem, kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony. Należy też wskazać, że przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, nie określają wzoru oznakowania związanego z wyżej opisanym sposobem jazdy na tzw. suwak. Niemniej jednak, organ zarządzający ruchem na drodze, w uzasadnionych przypadkach (np. gdy wprowadzana jest tymczasowa organizacja ruchu, zwężenie jezdni), może zastosować - jako uzupełnienie do istniejącego oznakowania - dodatkowo znak pionowy A-30 „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką zawierającą symbole pojazdów poruszających się techniką jazdy „na suwak”. Możliwość taka wynika z brzmienia pkt 2.2.32. załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Przepis ten stanowi m.in. że: „Znak A-30 stosuje się łącznie z tabliczkami wskazującymi, za pomocą symbolu lub (oraz) napisu, rodzaj niebezpieczeństwa, o którym ostrzega znak. Najczęściej stosowane tabliczki są opisane w niniejszym punkcie oraz pokazane na rysunkach od 2.2.32.2 do 2.2.32.18. Inne symbole i napisy niż pokazane na tych rysunkach powinny być równie czytelne i łatwo zrozumiałe (…)”. (jm)