Legislacja

Język napisów na tablicach nazw miejscowości

26 kwietnia 2017

Język napisów na tablicach nazw miejscowości
ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE)

Kancelaria Sejmu RP w zakładce „Wniesione projekty ustaw” odnotowuje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy o języku polskim. Wnioskodawcami jest grupa posłów którą, reprezentuje ich poseł Sylwester Chruszcz. Dowiadujemy się, iż projekt dotyczy określenia obowiązków dla zarządców dróg publicznych, aby w przypadku miejscowości znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosować polską nazwę miejscowości jako główną, z jednoczesnym zapisem w nawiasie nazwy miejscowości w języku oryginalnym. Oczywiście chodzi o znaki na terytorium Polski, na których pojawiają się obcojęzyczne nazwy miejscowości, a te ostatnie posiadają polską formę językową. Według obowiązujących przepisów stosuje się oryginalne nazwy miast zapisane w językach obcych. Wnioskodawcy wskazują, że ustawa o języku polskim nie określa obowiązku stosowania języka polskiego do nazw własnych, w tym także nazw miejscowości, ale również nie zakazuje tego. Wnioskodawcy uzasadniają: - Wprowadzenie w życie niniejszej ustawy będzie posiadało pozytywne skutki społeczne, gdyż zdecydowanie poprawi się czytelność i zrozumiałość znaków drogowych dla polskich uczestników ruchu drogowego. Umieszczenie polskich form nazw miejscowości znajdujących się poza terytorium RP będzie stanowić wyraz odpowiedzi na społeczne oczekiwania stosowania na znakach drogowych języka powszechnie używanego, w którym używa się nazw polskich (np. Wilno, Lwów) oraz spolszczeń nazw zagranicznych (np. Monachium). Stanowić będzie również podniesienie do odpowiedniej rangi i znaczenia języka ojczystego, który dla społeczeństwa jest powodem dumy i świadomości narodowej, szczególnie w czasach globalizacji języka. (jm)