Legislacja

Kary za fałszywe oświadczenie lub zatajenie prawdy – już obowiązują

19 lipca 2018

Kary za fałszywe oświadczenie lub zatajenie prawdy – już obowiązują

Z dniem 18 lipca br. obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (2018.1284). Ustawodawca wprowadził zmianę w art. 11 w ust. 1 dodając pkt 6 oraz w art. 16 w ust. 2 pkt 5, oba w brzmieniu: „uprzedzona [osoba składająca wniosek o wydanie prawa jazdy - przyp. red.] o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że:

a) nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,

b) nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem,

c) nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.”.

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 k.k., który w przypadku poświadczenia nieprawdy przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności: „Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”. Przywołać należy tutaj także wyrok Sądu Najwyższego z września 2015 r. (sygn.. akt V II 225/15), że nie można skazywać za złożenie fałszywego oświadczenia pomimo uprzedzenia o odpowiedzialności karnej, jeżeli zobowiązanie do złożenia oświadczenia nie jest zamieszczone w ustawie, lecz w rozporządzeniu. Od 18 lipca 2018 r. można skazywać za fałszywe oświadczenie. Czyli mamy już zarówno obowiązek i sankcje w chwili składania oświadczenia zawartego we wniosku o wydanie prawa jazdy.

Przypomnijmy – tryb wydawania prawa jazdy reguluje przywołana ustawa o kierujących pojazdami, w niej znajdujemy upoważnienie dla organu administracji do odbierania oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Powinność ta wynika z rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (2012.1005 z późn. zm.). Do postępowań w sprawie wydania prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem wszczętych i niezakończonych przed dniem 18 lipca 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast wnioski o wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem, których wzór został określony na podstawie przepisów dotychczasowych, oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosków o wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.

Zasadniczym skutkiem społecznym i prawnym zmian jest poprawa spójności i przejrzystości systemu prawnego. - W tak wrażliwej kwestii, jak proces wydawania praw jazdy, społeczeństwo musi mieć pewność, że prawa jazdy są wydawane wyłącznie osobom spełniającym ustawowe kryteria, a tym, którzy chcą je uzyskać z naruszeniem prawa, grożą poważne konsekwencje - uzasadniano. (jm)

Wzór wniosku obowiązującego z dniem 30 czerwca 2018 r. (2018.1062)