Legislacja

Kolejny problem z interpretacją przepisów

23 sierpnia 2023

Kolejny problem z interpretacją przepisów
Od 1 lipca 2023 roku zaczęły obowiązywać zmienione zasady wyprzedzania się pojazdów ciężarowych (fot. PIXABAY)

Minął miesiąc jak poseł Piotr Sak zgłosił i skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie problemów natury faktycznej dotyczących interpretacji przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Precyzyjniej wskazywany jest problem związany z obowiązującymi od 1 lipca br. zasadami wyprzedzania się pojazdów ciężarowych - art. 24 ust. 13 ustawy i postawione pytanie o konkretny sposób weryfikowania prędkości wyprzedzanego pojazdu, o brakujące lub nieaktualne znaki drogowe.

Art. 24 ust. 13 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Inicjatorzy interpelacji poselskiej nr 42905 w sprawie problemów natury faktycznej dotyczących interpretacji przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym [kliknij] wskazują na konieczność podania konkretnego sposobu weryfikowania prędkości wyprzedzanego pojazdu w przypadku kontroli ze strony służb bezpieczeństwa drogowego w sytuacji opisanej w przytoczonym przepisie - informuje poseł Piotr Sak.

13.O) Kierującemu pojazdem kategorii Nlub N3, o których mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/858 albo w załączniku nr 2 do ustawy, zabrania się wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów kategorii Nlub Nobowiązującej na danej drodze.

14.O) Zakazu, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Autor interpelacji zauważa i wskazuje także na sprawę braku znaków drogowych przy wjazdach na autostrady. A przecież obowiązuje - w związku z nowelizacją - całościowy zakaz wyprzedzania przez wskazane powyżej kategorie pojazdów. I dodaje: „Dodatkowo na trasach nadal znajdują się nieaktualne oznaczenia w zakresie wskazanej restrykcji. Opisany stan faktyczny stwarza możliwości otrzymania mandatów karnych przez kierowców stosujących się do nieaktualnych oznaczeń na trasach autostradowych”.

Postawione zostają następujące pytania:

* Czy ministerstwo w przedstawionym kontekście zauważa problem wynikający z interpretacji obowiązujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczących wyprzedzania na autostradach, mogących stwarzać niejasne sytuacje w przypadku kontroli drogowej, a w szczególności, czy jest możliwe podanie maksymalnej prędkości pojazdu, który może być wyprzedzony na drogach szybkiego ruchu przez pojazd ciężarowy?

* Czy ministerstwo rozważa podjęcie konkretnych działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego do obowiązujących przepisów prawa oznakowania na autostradach w aspekcie zakazu wyprzedzania na nich przez wskazane kategorie pojazdów?

Czekamy na stanowisko ministra infrastruktury. (jm)