Legislacja

Komisja weryfikacyjna w nowym rozporządzeniu. Czy w testach już nie będzie błędów?

21 października 2022

Komisja weryfikacyjna w nowym rozporządzeniu. Czy w testach już nie będzie błędów?
(fot. PIXABAY)

W dniu dzisiejszym RCL opublikowało projekt Rozporządzenia w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. W związku z wejściem w życie z dniem 5 grudnia 2021 r. ustawy zmieniającej, dotychczasowe rozporządzenie utraci moc obowiązującą z dniem 4 grudnia, a co za tym idzie konieczne jest wydanie do tego czasu nowego. Jednocześnie autorzy projektu wskazują na potrzebę właściwych kwalifikacji członków komisji itd., tak aby zminimalizować możliwości powstania ewentualnych błędów. Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 5 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie zmian. W dniu dzisiejszym Rządowe Centrum Legislacji w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury opublikowało Projekt Rozporządzenia w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych [kliknij]. W związku z wejściem w życie z dniem 5 grudnia 2021 r. ww. ustawy zmieniającej, dotychczasowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 57d ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami utraci moc obowiązującą z dniem 4 grudnia 2022 r., a co za tym idzie konieczne jest wydanie do tego czasu nowego rozporządzenia. Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 5 grudnia 2022 r.

Potrzeba dokonia zmian rozporządzenia wynikają z  17 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.1997). Przypominjmy, iż dotychczasowe przepisy wykonawcze były wydane na podstawie art. 57d ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2021.1212, z późn. zm.), zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej i właśnie te 12. miesięcy mija.

Zakres regulacji. Przypomnijmy także, iż projektowane rozporządzenie poprzedza rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (2014.1629)., ale też projektowanym rozporządzeniu określono następujący zakres regulacji:

W obowiązującym rozporządzeniu zakres regulacji określono następująco:

1) szczegółową organizację i tryb działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym oraz na egzaminach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 58 ust. 1 pkt 7 i art. 117 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej "komisją";

2) szczegółowe zasady zgłaszania propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach;

3) szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane;

4) rodzaje kosztów prowadzenia działalności komisji i jej obsługi oraz sposób ich ustalania;

5) wysokość wynagrodzenia członków komisji.

W projektowanym brzmi inaczej:

1) szczegółową organizację i tryb działania komisji, o której mowa w art. 57a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

2) szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane;

3) wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji.

W uzasadnieniu do projektu czytamy: - Ponadto projekt w ramach ww. delegacji uwzględnia również:

- rozszerzenie katalogów pytań egzaminacyjnych o pytania stosowane również na testach kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy o transporcie drogowym;

- stosownie do zmienionego art. 57a ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami; wymagało to uwzględnienia w projekcie posiadania kompetencji osób będących w składzie komisji,

- uchylenie ust. 6-9 w art. 57 w ustawie o kierujących pojazdami, powodujące uchylenie możliwości umieszczania w katalogu pytań, scenariuszy, wizualizacji i opisów do pytań przekazywanych przez podmioty zewnętrzne i prywatne,

- wprowadzony warunek, że katalogi pytań nie mogą zawierać więcej pytań niż jest to określone odpowiednio w art. 39 w ust. 7a, w art. 51 w ust. 2c i w art. 64 w ust. 7c ustawy o kierujących pojazdami oraz w art. 39b1 w ust. 7 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209),

- określony skład komisji w art. 57a ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami.

I podsumowują: - Uwzględniając ww. zmiany ustawowe i treść zaprojektowanych przepisów przedmiotowego rozporządzenia ocenia się, że zapewnią one właściwy poziom merytoryczny pytań egzaminacyjnych, udział w komisji członków o właściwych kwalifikacjach, a także transparentność uzasadnionego, ze wskazaniem terminu opracowywania pytań egzaminacyjnych, ich weryfikacji lub tłumaczenia, a następnie uzasadnionej rekomendacji ministrowi pytania egzaminacyjnego do zatwierdzenia. W konsekwencji będą też eliminować sytuacje powstawania błędu w pytaniach egzaminacyjnych. I dla przykłądu: - Dla zapewnienia zgodności pytań egzaminacyjnych z obowiązującym stanem prawnym i w konsekwencji właściwego ich poziomu merytorycznego oraz zorganizowania pracy komisji w tym zakresie - w projekcie rozporządzenia zaproponowano, że przewodniczący komisji odpowiednio do potrzeb wyznacza grupy robocze (lub grupę) spośród członków komisji oraz wyznacza lidera dla każdej grupy, które w szczególności w zakresie obowiązujących lub zmienionych przepisów o ruchu drogowym, o kierujących pojazdami, o transporcie drogowym i o czasie pracy kierowców, będą oceniać wpływ tych przepisów na potrzebę opracowania nowego pytania egzaminacyjnego albo weryfikację istniejącego pytania egzaminacyjnego.

Podsumowanie. Powtórzmy za autorami tego aktu wykonawczego: zaproponowane w projekcie rozwiązania są skutkiem tego, że ww. ustawą nie tylko zmieniono upoważnienie do wydania ww. rozporządzenia, ale uchylone zostały również ust. 6-9 w art. 57 w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, powodując uchylenie możliwości umieszczania w katalogu pytań - scenariuszy, wizualizacji i opisów do pytań przekazywanych przez podmioty zewnętrzne i prywatne; w wykazach znajdą się także pytania stosowane na testach kwalifikacyjnych i jw.

Widzimy, iż brzmienie projektowane nie jest prostą kalką obowiązującego. Czy zaproponowane przepisy wyeliminują sytuację powstawania błędu w opracowywanych pytaniach? Tego nie wie nikt. (jm)