Legislacja

Korytarz życia. Aby udało się uratować każde

25 czerwca 2019

Korytarz życia. Aby udało się uratować każde
(grafika ITD)

Kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (PoRD) wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. To ważny moment, przypomnijmy projekt ustawy zmieniającej ustawę o kierujących pojazdami na taki wpis oczekuje już prawie rok. Tym razem resort infrastruktury zaproponował projekt dotyczący tworzenia tzw. korzytarzy życia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie. - W projektowanej regulacji proponuje się dotychczasową treść art. 9 PoRD oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2-4 w brzmieniu wskazującym na utworzenie przez kierującego pojazdem „korytarza życia” na m.in. drogach szybkiego ruchu i danie możliwości skorzystania z pobocza lub pasa rozdzielającego w takim przypadku oraz zakaz korzystania z pierwszeństwa pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym. Powyższe może mieć wpływ na: 1) zapewnienie jasnych i prostych zasad postępowania kierującego pojazdem w przypadku nadjeżdżania pojazdu uprzywilejowanego; 2) przyśpieszenie dotarcia służb ratunkowych do miejsc zdarzeń drogowych, dzięki czemu osoby poszkodowane w ich wyniku szybciej uzyskają właściwą pomoc, co może zwiększyć ich szanse na przeżycie i mniejszy uszczerbek na zdrowiu. - uzasadniają autorzy projektu.

Obowiązujące regulacje prawne. I tym razem oddajmy głos autorom projektu: - W Polsce sposób zachowania się uczestników ruchu drogowego w przypadku przejazdu pojazdu uprzywilejowanego reguluje art. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), zwanej dalej „PoRD”. Zgodnie z brzmieniem art. 9 PoRD uczestnik ruchu (np. kierujący pojazdem korzystający z drogi publicznej, w tym autostrady, czy drogi ekspresowej) i inna osoba znajdująca się na drodze (np. osoba wykonująca roboty drogowe, policjant kierujący ruchem) są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, pod warunkiem że jest on prawidłowo oznakowany oraz znajduje się w ruchu. Zgodnie z art. 2 pkt 38 PoRD pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający jednocześnie sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. Dodatkowo, art. 53 PoRD wymienia przykładowe pojazdy uprzywilejowane. Przedmiotowy art. 9 PoRD wskazuje ponadto na czym polega realizacja obowiązku „ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanego”. Jest to w szczególności: 1) niezwłoczne usunięcie się z drogi pojazdu uprzywilejowanego; 2) zatrzymanie się, ale tylko wówczas, gdy jest to konieczne dla jego swobodnego i bezpiecznego przejazdu. Sposób zachowania się uczestnika ruchu drogowego zależy od konkretnych okoliczności i sytuacji na drodze. Może to być np. zmniejszenie prędkości (ale może też być konieczne chwilowe jej zwiększenie) i zjechanie do krawędzi jezdni - prawej albo lewej, lub na pobocze. Może to być także opuszczenie jezdni. Podkreślenia wymaga, że dokonanie przez uczestników ruchu (przede wszystkim kierujących pojazdami) właściwej oceny sytuacji i w konsekwencji zastosowanie się przez nich do przedmiotowego obowiązku zapewnia możliwość sprawnego przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych na odcinkach dróg, na których występuje duże natężenie ruchu, bądź też zator drogowy, spowodowany np. zdarzeniem drogowym. Podkreślić należy, że nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu stanowi wykroczenie z art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, z późn. zm.). W przypadku zaś spowodowania takim zachowaniem zagrożenia bezpieczeństwa czyn ten wypełni znamiona wykroczenia z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń. Zapis dotyczący obowiązku określonego w art. 9 PoRD – tworzenia korytarza ratunkowego (tzw. „korytarza życia”) wciąż wydaje się zbyt mało precyzyjny, w ocenie ekspertów wciąż nie definiuje wprost obowiązku tworzenia tych korytarzy, stąd podjęto prace nad jego zmianą. Podkreślono znaczenie działań promujących i uświadamiających kierowców. Niestety część użytkowników dróg nadal blokuje przejazd pojazdu uprzywilejowanego, a dalej… służby ratownicze nie zawsze mogą dotrzeć na czas do potrzebujących pomocy. Dlatego postanowiono uzupełnić obowiązujące regulacje prawne. Ponadto z przeprowadzonego (czerwiec 2018 r.) na zlecenie KRBRD „Badania postaw i opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego” wynika, iż znaczna większość Polaków zdecydowanie popiera wprowadzenie do stosowania na drogach tzw. „korytarzy życia”.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest minister infrastruktury – Andrzej Adamczyk. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów – to III kwartał 2019. (jm)